Dla kogo restrukturyzacja?

Generalnie dla przedsiębiorców. Nie ważna jest również forma w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo. Zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, jak i dla Spółek. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne wprowadziła wyraźne rozdzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od dotychczasowych postępowań upadłościowych.

Ważne jest, iż każde z tych postępowań może wszcząć zarówno przedsiębiorca niewypłacalny, jak i taki, któremu niewypłacalność jedynie zagraża. Ustawodawca umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z różnych możliwości restrukturyzacji w zależności od fazy kryzysu, w którym się znajduje. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne wprowadziła cztery podstawowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, w tym jedno przedsądowe tj.:

 

Przedsądowe:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;

 

Sądowe:

 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne;

 

Wielowariantowe:

 • postępowania szczególne (np. układy częściowe).

 

W jaki sposób dokonać właściwego wyboru?

Przy wsparciu doświadczonych Doradców Restrukturyzacyjnych. Szczegółowe ciekawe rozwiązania ustawy wymagają ich dobrej znajomości i doświadczenia w wyborze, przygotowaniu i wdrażaniu postępowań restrukturyzacyjnych.

Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom przyspieszyć i ułatwić wprowadzanie programów naprawczych, pozyskiwanie finansowania, zawieranie układów z wierzycielami. Lecz w zasadzie nie są to przepisy dedykowane do samodzielnego stosowania.

Ułatwienia jakie przynosi prawo restrukturyzacyjne

 • Zmiana priorytetów – restrukturyzacja przed upadłością;
 • Ułatwienie w dostępie do pomocy publicznej;
 • Nowe możliwości finansowania;
 • Ochrona umów kluczowych dla przedsiębiorstwa;
 • Restrukturyzacja zatrudnienia;
 • Ułatwienia w dostępie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Ochrona przed agresywną windykacją;
 • Możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych;
 • Ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą;
 • Wsparcie przedsiębiorców przez Doradców Restrukturyzacyjnych.

W którym momencie?

Jak najwcześniej. Sukces przedsiębiorcy w równym stopniu zależy od umiejętności dostrzegania szans biznesowych jak również przewidywania kryzysów. Dlatego, warto działać profilaktycznie. Warto reagować z wyprzedzeniem.

Restrukturyzacja to działania operacyjne przy wsparciu odpowiednich narzędzi ekonomicznych i prawnych. Kluczowym dla skuteczności podejmowanych działań jest czas oraz dobór optymalnej procedury naprawczej, adekwatnej do zaistniałych problemów.

Właściwe zaprojektowanie architektury podejmowanych działań, zależne od momentu, w którym jest on wdrażany, ma zasadniczy wpływ na jego skuteczność. Doradcy Restrukturyzacyjni przygotowują analizy i awaryjne procedury restrukturyzacyjne, by w pełni zabezpieczyć firmę zarówno na wypadek kryzysów, jak chroniąc firmę przed agresywną windykacją i utratą płynności.

W jakim celu?

 • Dla ochrony integralności przedsiębiorstwa;
 • ochrony wartości przedsiębiorstwa;
 • łatwiejszego pozyskania finansowania na restrukturyzację;
 • ratowania kluczowych zasobów przedsiębiorstwa;
 • poprawy płynności;
 • optymalizacji zadłużenia;
 • porozumienia z wierzycielami;
 • ochrony reprezentantów restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

Co wybrać?

Restrukturyzacje to procedury dedykowane dla ochrony i wsparcia przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw zagrożonych kryzysem lub kryzysem już dotkniętych. Jakim kryzysem?

Najczęściej kryzysem finansowym, utratą płynności (…) ale nie tylko – również zagrożonych lub dotkniętych kryzysem operacyjnym czy strukturalnym. Aby tego uniknąć przedsiębiorcy powinni prowadzić monitoring otoczenia zewnętrznego i jego wpływu na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Umożliwi to już w momencie zagrożenia kryzysem dobrać i wdrożyć odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną dla zabezpieczenia samego przedsiębiorstwa jak i jego właścicieli, pracowników, kontrahentów czy też wierzycieli finansowych. Wybór właściwego rozwiązania, czy będzie to  postępowanie przedsądowe, czy sądowe czy też wielowariantowe wymaga profesjonalnej oceny sytuacji firmy.

Postępowanie w przypadku zatwierdzenia układu – dla kogo?

Postępowanie to  przewidziano dla dłużników, którzy są stanie samodzielnie (tj. bez udziału sądu) zebrać głosy wymaganej większości swoich wierzycieli, popierających warunki układu. Jest to bezpieczne i mało inwazyjne narzędzie restrukturyzacyjne. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm będących we wstępnej fazie kryzysu, którym zależy na szybkim porozumieniu się z kluczowymi wierzycielami, bez nagłaśniania informacji o zaistniałych problemach.

Procedury te zostały maksymalnie skrócone, aby umożliwić jak najszybsze zawarcie układu. To absolutna rewolucja w przepisach. Wniosek do sądu w tym postępowaniu składany jest dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska wymaganą większość. Jedynym merytorycznym orzeczeniem sądu będzie akceptacja lub odmowa akceptacji układu.

Rola sądu została więc ograniczona i będzie polegała na formalnej ocenie wniosku oraz prawidłowości i zgodności z prawem zawartego układu. w postępowaniu tym dłużnik sam wybiera sobie Doradcę Restrukturyzacyjnego, którego rolą jest wsparcie dłużnika w procesie zbierania głosów wierzycieli oraz zapewnienie prawidłowości treści wniosku przedstawianego sądowi w celu ustalenia, czy wymagany próg akceptacji układu został osiągnięty, a procedura została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedsiębiorcę z Doradcą Restrukturyzacyjnym ma łączyć umowa o charakterze cywilnoprawnym, która w żaden sposób nie będzie ograniczać jego uprawnień do zarządzania swoim majątkiem.

Co ważne dla przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne mogą być stosowane także w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Zatem w przypadku kiedy przedsiębiorca zauważa nieuchronnie zbliżający się kryzys, któremu nie może przeciwdziałać, nowe przepisy pozwalają ustabilizować  sytuację kryzysową. Pozwalają w kontrolowany sposób zmniejszyć koszty, wstrzymać przyszłe płatności, zmienić umowy, by  możliwie najłagodniej , a z korzyścią dla wszystkich stron wyjść z kłopotów “obronną ręką”.

Przyspieszone postępowanie układowe

Kierowane jest do przedsiębiorców  borykających się z trudną sytuacją w firmie, będących  w początkowej fazie kryzysu, gdzie nie toczą się jeszcze liczne egzekucje komornicze lub pojawiają się dopiero pierwsze z nich – niemniej suma nie wykonywanych zobowiązań jest już znaczna.

Wszczęcie kolejnych egzekucji komorniczych grozić może znaczną utratą płynności i zagrożeniem działalności firmy. W takich  przypadkach dłużnik może zawrzeć układ z częścią lub wszystkimi swoimi kontrahentami.

W takiej sytuacji zastosowanie tej szybkiej procedury restrukturyzacyjnej powoduje, że przygotowany i złożony przez dłużnika wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe Sąd jest zobowiązany rozpoznać w terminie tygodnia od wpływu wniosku. Następnie nadzorca w terminie dwóch tygodni sporządza spis wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym wierzyciele będą swoje głosy oddawać bezpośrednio do sądu. Procedura w tym przypadku jest istotnie odformalizowana.

Termin głosowania nad układem powinno wyznaczyć się bez zbędnej zwłoki. Wobec powyższego do zawarcia układu powinno dojść w terminie około jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku do sądu. To przyśpiesza postępowanie i stabilizuje sytuację przedsiębiorcy w kryzysie. Po wszczęciu postępowania firma jest chroniona przed egzekucjami komorniczymi, bowiem niedopuszczalne jest już wtedy prowadzenie indywidualnych egzekucji należności objętych układem, o czym sąd zawiadamia komorników. Ten szybki tryb pozwala na ochronę działalności firmy oraz zachowanie środków finansowych  na bieżącą działalność gospodarczą.

Dla kogo postępowanie układowe?

Postępowania takie dedykowane są do zadłużonych przedsiębiorstw, w których prowadzi się wiele spornych postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych.

Służy prowadzeniu postępowań gdzie ilość spornych wierzytelności przekracza 15% ogółu wierzytelności. W tym trybie nie można jednak zawrzeć układu częściowego, tu układ musi obejmować wszystkich wierzycieli dłużnika. W tej procedurze dłużnik może już wraz z wnioskiem o wszczęcie restrukturyzacji złożyć również wniosek o zawieszenie już toczących się przeciw niemu postępowań egzekucyjnych. Prawo zarządu majątkiem przez dłużnika będzie jedynie ograniczone (tj. poddane nadzorowi Nadzorcy Sądowego).

Dla kogo postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne przewidziano dla przedsiębiorców znajdujących się w głębokim kryzysie. Jest dedykowane do najtrudniejszych sytuacji gospodarczych i głębokich kryzysów finansowo-operacyjnych w przedsiębiorstwie dłużnika.

W postępowaniu tym Zarządca będzie miał możliwość redukcji zatrudnienia na zasadach analogicznych jak obecnie Syndyk. Będzie mógł odstąpić od niekorzystnych umów „niewypowiadalnych” w zwykłych warunkach gospodarczych. Pracownicy będą mogli skorzystać z FGŚP.

Będzie to najbardziej dogłębna restrukturyzacja zobowiązań, majątku i struktur operacyjnych przedsiębiorstwa dłużnika. Co ważne jednak ustawodawca przewidział możliwość pozostawienia zarządu w rękach przedsiębiorcy.

Dla kogo postępowanie szczególne?

Prócz czterech typów postępowań restrukturyzacyjnych ustawa wprowadza rozliczne postępowania szczególne mające na celu ułatwienie restrukturyzacji konkretnych branż – jak np.:

 • układy częściowe (np. obejmujące wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo);
 • odrębne regulacje dla deweloperów;
 • odrębne dla emitentów obligacji;
 • szczególne rozwiązania w ramach pomocy publicznej – ułatwiony dostęp do finansowania na ratowanie i restrukturyzację.

Wprowadzono nową „arytmetykę” głosowania za układem promującą aktywnych wierzycieli. Ponadto rozliczne układy likwidacyjne, układy w upadłości i wiele, wiele innych. Jaka architektura restrukturyzacyjna będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy? Jakie niuanse można jeszcze wykorzystać dla zwiększenia efektywności restrukturyzacji? W jaki sposób zwiększyć ochronę “parasola restrukturyzacyjnego” nad przedsiębiorstwem w kryzysie?

Na te pytania w każdym przypadku udzielimy informacji i wskażemy właściwą drogę jako Wasz Doradca Restrukturyzacyjny. Właściwe zaprojektowanie architektury restrukturyzacji z odpowiednim wyprzedzeniem, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą posiadamy pozwoli w pełni skorzystać z nowych narzędzi sądowej ochrony prawnej. Pomożemy w optymalizacji i wyważeniu interesów stron, wesprzemy w negocjacjach i mediacjach z wierzycielami, by wypracować konsensus korzystny dla wszystkich stron postępowania. Pomożemy w nowym otwarciu zgodnie z najlepszymi zachodnimi trendami Turnaround, Fresh Start i Second Chance.

Doradca restrukturyzacyjny – dla kogo?

Czy każdy przedsiębiorca będzie sam mógł sobie przygotować i przeprowadzić poszczególne postępowania restrukturyzacyjne? Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne niewątpliwie ułatwia ratowanie przedsiębiorstw i upraszcza wiele procedur umożliwiając skuteczną restrukturyzację na poszczególnych etapach kryzysu.

Wymaga jednak szerokich kompetencji i doświadczenia. Nie są to jednak przepisy do samodzielnego stosowania. Procedury są rozliczne i przenikające się – co ma ułatwić prowadzenie skutecznej restrukturyzacji – to nie oznacza, że są to „łatwe” przepisy. Znajomość ich zalet, specyficznych rozwiązań i niuansów powinno wykorzystać się na jak najwcześniejszym etapie trudności w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem powinno profesjonalnie przygotować się do wdrażania działań restrukturyzacyjnych i stosowania właściwych procedur ochronnych.

Z tego względu zaleca się skorzystanie z doświadczenia Doradców Restrukturyzacyjnych i to najlepiej jeszcze w czasach prosperity. Warto wcześniej przygotować procedury awaryjne na wypadek zaistnienia kryzysu. Procedury, które w przypadku niekorzystnej sytuacji gospodarczej – pozwolą na skorzystanie z absolutnie wszystkich dobrodziejstw obszernego Prawa Restrukturyzacyjnego, a nie tylko z tych podstawowych, zauważalnych przy pierwszym czytaniu przez prawnika bądź ekonomistę, którzy jednak na co dzień nie specjalizują się w restrukturyzacjach oraz otoczeniu kryzysowym.

Upadłość czy restrukturyzacja – priorytety

Co się stanie kiedy wierzyciele złożą wnioski o otwarcie postępowania upadłościowego w przypadku kiedy przedsiębiorca wszczął działania restrukturyzacyjne? Na to pytanie odpowie nam jeden z fundamentalnych priorytetów ustawy – nowo przyjęta zasada – Najpierw Restrukturyzacja!

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Rozwiązanie to odzwierciedla wprowadzoną przez ustawę zasadę subsydiarności postępowania upadłościowego, które będzie traktowane jako ultima ratio w przypadku nieskuteczności postępowania restrukturyzacyjnego.

Umowy, zagrożenia czy nowe szanse?

Restrukturyzacja będzie chroniła działalność operacyjną przedsiębiorstwa. W restrukturyzacji między innymi bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy kredytowej z uwagi na okoliczności, które miały miejsce przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa wprowadza także zakaz wypowiedzenia umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo restrukturyzującego się podmiotu. Zakazy te ustawa nakazuje stosować odpowiednio także do umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, poręczeń, gwarancji czy akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zatem przedsiębiorca decydując się świadomie na skorzystanie z odpowiednio dobranych prawnych i ekonomicznych narzędzi przy restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa będzie chroniony bardzo szeroko w poszczególnych obszarach swojej działalności.

Restrukturyzacja, a odpowiedzialność zarządu

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w odpowiednim momencie ułatwi ratowanie przedsiębiorstwa i uchroni członków zarządu spółki przed osobistą odpowiedzialnością za niezaspokojone zobowiązania. Zmieniona definicja niewypłacalności, która obowiązuje od 01 stycznia 2016r., w zestawieniu z przepisami wprowadzonymi ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, daje organom reprezentującym spółki możliwość wprowadzania trudnych i skomplikowanych instrumentów zmierzających do restrukturyzacji reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw, bez narażania się na zagrożenia osobiste i odpowiedzialność majątkową w przypadku niepowodzenia.

Czy restrukturyzacja jest skutecznym narzędziem dla wierzycieli?

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorców chroni również interesy wierzycieli. Zapobiega niekontrolowanej wyprzedaży majątku, jego usuwaniu czy transferowaniu. Pozwala na wyrównanie szans wierzycieli eliminując agresywną windykację. A wszystko to pod nadzorem i ochroną Sądu.

W przypadku postępowań sanacyjnych – wniosek o wszczęcie tego rodzaju postępowania w stosunku do spółki kapitałowej złożyć może nie tylko dłużnik ale i wierzyciel upatrujący w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym szanse na znacznie korzystniejszą ochroną swych interesów.

To wszystko w zestawieniu z większym wpływem wierzyciela na wybór organów postępowania, sposobu jego prowadzenia, zwiększenie kompetencji Rady Wierzycieli, czy też zmiany w sposobie liczenia głosów nad układem może okazać się lepszą alternatywą od dotychczas stosowanych przez wierzycieli sposobów ochrony swoich interesów.