Zmiany w KRS

Nowelizacja ustawy o KRS 2014

Na początku grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza doniosłe zmiany. Podstawowym celem jest uproszczenie oraz usprawnienie procedur rejestracyjnych dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do KRS.

Najistotniejszym skutkiem nowych rozwiązań przewidzianych w nowelizacji ma być przyspieszenie momentu, w którym ww. podmioty będą mogły faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161)

Pierwsza z istotnych zmian wynikających z nowelizacji dotyczy uzyskiwania przez podmioty podlegające wpisowi do KRS numeru indentyfikacyjnego REGON oraz NIP.

Na podstawie obecnych regulacji, podmiot składający do KRS wniosek o wpis lub jego zmianę zobowiązany jest złożyć wraz z tym wnioskiem dodatkowe formularze i inne wymagane dokumenty (np. odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tytuł do lokalu) przeznaczone dla Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Sąd rejestrowy po dokonaniu wpisu do KRS najpóźniej w ciągu 3 dni musi przekazać ww. organom odpowiednie formularze. Na ich podstawie właściwe organy nadają spółce numer REGON oraz NIP.

Stosownie do postanowień nowelizacji, od 1 grudnia 2014 r.  podmiot podlegający wpisowi do KRS, celem uzyskania wpisu w KRS lub jego zmiany, będzie składał do KRS tylko jeden formularz. Stosowny formularz przeznaczony dla sądu rejestrowego z jednym kompletem załączników (w tym jednym odpisem umowy spółki, jeśli jest on wymagany). Dane zawarte w ww. wniosku system teleinformatyczny przekażę automatycznie do innych podmiotów. Do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (dalej „KEP”) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Na ich podstawie system nada podmiotowi automatycznie numer REGON oraz NIP. Informacja o tych numerach wpłynie do KRS, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po czym zostanie ona automatycznie zamieszczona we wpisie w KRS dotyczącym tego podmiotu.

Jak zarejestrować spółkę od 1 grudnia 2014 r. – KRS, US, ZUS

Podmiot podlegający wpisowi do KRS będzie w dalszym ciągu podawał pozostałe dane. Obecnie są one wymagane celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON i NIP oraz rejestracji płatnika w ZUS. Dane te obejmują np. numery rachunków bankowych, przewidywana liczba pracowników. Stosownie jednak do nowych regulacji, ww. informacje podmiot będzie mógł podać już po rozpoczęciu działalności, w terminie 21 dni od dnia wpisu do KRS. Dane te będą przy tym podawane w ramach jednego formularza i składane we właściwym urzędzie skarbowym. Następnie system prześle je do KEP, skąd trafią automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS i GUS.

W przypadku automatycznego zamieszczenia w KRS danych o numerze REGON i NIP, podmiot zostanie o tym powiadomiony poprzez doręczenie zaświadczenia o dokonaniu wpisu.

Opisane zmiany obejmą także spółki z o.o. zakładane przy użyciu wzorca umowy poprzez system teleinformatyczny (tzw. spółki „S24”). W chwili obecnej obowiązane są one dokonywać wszelkich koniecznych zgłoszeń do urzędów samodzielnie, już po rejestracji w KRS.

Nowelizacja przewidziała także zmiany dotyczące podawania w KRS informacji o przedmiocie działalności. Przedmiot działalności należy określać poprzez wskazanie odpowiednich pozycji z Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej „PKD”).

W obecnym stanie prawnym ustawodawca nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie liczby pozycji PKD, które podlegają ujawnieniu w KRS. Wedle jednak  nowych reguł, liczba pozycji PKD podlegających ujawnieniu w KRS uległa zmniejszeniu do maksymalnie 10-ciu. Ponadto obowiązkowo będzie trzeba podać, na poziomie podklasy, przedmiot przeważającej działalności.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy wpis w KRS ma dostarczać informacji o tym, jaką rzeczywiście działalność prowadzi dany podmiot. Nie oznacza to jednak, że podmiot podlegający wpisowi do KRS będzie musiał ograniczyć działalność tylko do 10 pozycji PKD. W umowie spółki w dalszym ciągu będę mogły być bowiem podawane dalsze pozycje PKD. Jedynie zgłoszeniu do KRS będzie podlegało maksymalnie 10 z nich.

Podmioty już wpisane w KRS mają obowiązek dostosować ujawnioną w KRS informację o przedmiocie ich działalności. Muszą to zrobić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS. Jednak nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podsumowując, zmiany przewidziane w nowelizacji mają przede wszystkim na celu uproszczenie oraz usprawnienia procedur rejestracyjnych podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Do uzyskania wpisu w KRS wystarczające będzie złożenie tylko jednego, stosownego formularza KRS. Wprowadzono automatyczne nadawania i ujawniania numeru REGON oraz NIP w informacji ujawnionej w KRS. Podmioty podlegające wpisowi do KRS będą mogły szybciej podjąć działalność. Niebawem przekonamy się, czy przyjęte rozwiązania przyniosą zamierzone skutki.