Pełnomocnictwo ogólne Obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, co w praktyce oznacza uczestniczenie w sprawach codziennych podejmowanych przez przedsiębiorcę.
Pobierz plik: Word
Pełnomocnictwo rodzajowe Odnosi się do upoważnienia danej osoby do wykonywania pewnych określonych rodzajów czynności, które mogą przekraczać zakres zwykłego zarządu.
Pobierz plik: Word
Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczona Zawiązanie umowy spółki nie musi być dokonane osobiście przez wspólników. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pobierz plik: Word
Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniach wspólników.
Pobierz plik: Word
Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości oraz podejmowania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń woli z tym związanych.
Pobierz plik: Word
Pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych Ustanowienie przedstawiciela (pełnomocnika), który będzie reprezentował przed organami celnymi w celu spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym.
Pobierz plik: Word
Upoważnienie dla agencji celnej Upoważnienie dla agencji celnej do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.
Pobierz plik: Word
Oświadczenie w przedmiocie udzielenia prokury samoistnej Uprawnienie prokurenta do samodzielnego dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.
Pobierz plik: Word
Umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). Powstaje na mocy umowy wspólników, która musi mieć jednak formę aktu notarialnego.
Pobierz plik: Word
Porozumienie wspólników (w przedmiocie utworzenia spółki Porozumienie wspólników (w przedmiocie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).
Pobierz plik: Word
Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczona Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pobierz plik: Word
Umowa zbycia udziałów Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Pobierz plik: Word
Akt zawiązania spółki akcyjnej Akt zawiązania spółki akcyjnej.
Pobierz plik: Word
Regulamin zarządu spółki akcyjnej Regulamin określa w szczególności zakres praw i obowiązków członków Zarządu, tryb ich powoływania i odwoływania, sposób pracy Zarządu oraz zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały.
Pobierz plik: Word
Regulamin rady nadzorczej spółki akcyjnej Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wykonuje czynności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień określonego Regulaminu.
Pobierz plik: Word
Umowa spółki jawnej Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jest ona zawiązywana na podstawie umowy, zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Pobierz plik: Word
Umowa spółki komandytowej W spółce komandytowej część wspólników może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Pobierz plik: Word
Umowa spółki partnerskiej Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego, w której wspólnikami są przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Spółka partnerska może być założona m.in. przez radców prawnych, adwokatów, weterynarzy, czy architektów.
Pobierz plik: Word
Akt zawiązania i statut Akt zawiązania wraz ze statutem spółki komandytowo – akcyjnej.
Pobierz plik: Word
Umowa spółki cywilnej Umowa zawiązania spółki cywilnej.
Pobierz plik: Word
Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa przedwstępna Przedwstępna umowa kupna – sprzedaży.
Pobierz plik: Word
Umowa sprzedaży na raty Umowa sprzedaży ratalnej.
Pobierz plik: Word
Umowa sprzedaży samochodu Umowa sprzedaży pojazdu.
Pobierz plik: Word
Gwarancja jakości Gwarancja jakości wraz z warunkami gwarancji, karta gwarancji.
Pobierz plik: Word
Umowa sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości.
Pobierz plik: Word
Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa dzierżawy Umowa dzierżwawy nieruchomości pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa najmu lokalu mieszkalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą.
Pobierz plik: Word
Umowa zastawu Umowa zastawu.
Pobierz plik: Word
Umowa zastawu rejestrowego Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.
Pobierz plik: Word
Umowa o przejecie długu Umowa dotycząca przejęcia długu pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa o zwolnienie z długu Zwolnienie z długu to czynność, która ma charakter rozporządzający, dzięki której dochodzi do umorzenia zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela. Ma charakter umowny.
Pobierz plik: Word
Umowa przelewu wierzytelności W ramach umowy Cedent przenosi na Cesjonariusza określone w umowie wierzytelności. Umowa musi wyraźnie określać wierzytelności, które są przedmiotem umowy.
Pobierz plik: Word
Umowa zlecenia Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Umowa pomiędzy spółką a Zleceniobiorcą.
Pobierz plik: Word
Umowa o dzieło W momencie zawarcia umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Oznacza to, że zobowiązuje się do uzyskania pewnego wyniku swoich działań, zamawiający zaś do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa pomiędzy spółką a
Pobierz plik: Word
Umowa darowizny Umowa darowizny.
Pobierz plik: Word
Umowa komisu Umowa na podstawie której, Zleceniobiorca (komisant) zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz Zleceniodawcy (komitenta), w imieniu własnym. Komitent zobowiązuje się natomiast zapłacić za tę usługę prowizję (wynagrodzenie). Umowa p
Pobierz plik: Word
Umowa poręczenia Umowa poręczenia majątkowego pomiędzy spółką a osobą zwaną Poręczycielem.
Pobierz plik: Word
Umowa renty Umowa, w której jedna ze stron zobowiązuje się do określonego czasowo świadczenia na rzecz drugiej umówionej kwoty pieniędzy.
Pobierz plik: Word
Umowa dożywocia Umowa mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić osobie zbywającej dożywotnie utrzymanie.
Pobierz plik: Word
Porozumienie wekslowe Porozumienie wekslowe pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa użyczenia Umowa, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Pobierz plik: Word
Umowa pożyczki Umowa pożyczki pieniężnej.
Pobierz plik: Word
Umowa dostawy Umowa pomiędzy spółkami dotycząca dostawy wyrobów wytworzonych przez Dostawcę.
Pobierz plik: Word
Umowa przechowania rzeczy oznaczonych co do tożsamości Umowa pomiędzy spółkami. Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości, czyli rzeczy materialne niebędące nieruchomościami.
Pobierz plik: Word
Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości pomiędzy bankiem a Spółką (przewłaszczającym).
Pobierz plik: Word
Umowa zamiany Umowa zamiany.
Pobierz plik: Word
Umowa o zachowaniu poufności Umowa mówiąca o zachowaniu poufności pomiędzy spółkami (np. w przypadku wykonywania usług).
Pobierz plik: Word
Umowa agencyjna Umowa, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz Zleceniodawcy, zaś Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty prowizji. Umowa pomiędzy spółką a osobą zwaną Agentem.
Pobierz plik: Word
Umowa akwizycji Umowa zawierana pomiędzy Spółką a Akwizytorem. Akwizytor zostaje zobowiązany do stałego pozyskiwania zamówień na rzecz Zleceniodawcy na oferowane przez niego towary.
Pobierz plik: Word
Ugoda Wzór ugody pomiędzy spółkami (w tym przypadku Dłużnik odmówił zapłacenia należności w związku z niską jakością świadczonych usług).
Pobierz plik: Word
Umowa leasingu Umowa leasingu pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa franchisingu Umowa franchisingu pomiędzy spółkami (franczyzna – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy).
Pobierz plik: Word
Umowa licencyjna Umowy licencyjne są to umowy uprawniające do korzystania z utworu, patentu. W przypadku wzoru – rozwiązanie techniczne.
Pobierz plik: Word
Umowa sponsoringu Umowa dotycząca sponsorowania imprezy pomiędzy spółkami.
Pobierz plik: Word
Umowa serwisowa Umowa serwisowa pomiędzy spółkami, powierzająca wykonywanie napraw i konserwacji np. urządzeń oraz dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości ich działania.
Pobierz plik: Word
Umowa wydawnicza (przewidująca przeniesienie na wydawce autorskich praw majątkowych) Umowa wydawnicza, która przewiduje przeniesienie na wydawcę autorskich praw majątkowych.
Pobierz plik: Word
Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości Umowa pomiędzy spółkami o świadczenie usług z zakresu księgowości.
Pobierz plik: Word
Umowa doradztwa prawnego Umowa o świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego.
Pobierz plik: Word
Umowa o prace Umowa o pracę (pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem).
Pobierz plik: Word
Umowa o zakazie konkurencji Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, mówiąca o powstrzymywaniu się od wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy.
Pobierz plik: Word
Wypowiedzenie warunków umowy o prace Wypowiedzenie warunków umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Pobierz plik: Word
Rozwiązanie umowy o prace Rozwiązanie umowy o pracę.
Pobierz plik: Word
Rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Pobierz plik: Word
Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia.
Pobierz plik: Word
Rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem skróconego wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem skróconego wypowiedzenia.
Pobierz plik: Word
Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie.
Pobierz plik: Word