Wierzytelności

Czynny żal
Pobierz plik:
Gwarancja bankowa
Pobierz plik:
Gwarancja jakości
Pobierz plik:
Instrukcja windykacyjna
Pobierz plik:
Instrukcja załatwiania skarg i wniosków
Pobierz plik:
KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Pobierz plik:
KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
Pobierz plik:
KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wierzytelność
Pobierz plik:
KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Wierzyciel – Zmiana
Pobierz plik:
Monit (przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty) – wzór
Pobierz plik:
Nota odsetkowa – wzór
Pobierz plik:
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Pobierz plik:
Oświadczenie o pobraniu kaucji
Pobierz plik:
Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
Pobierz plik:
Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikających z większej ilości transakcji
Pobierz plik:
Pełnomocnictwo do rachunku (dla banku)
Pobierz plik:
Podanie o zwrot nadpłaty podatku
Pobierz plik:
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze konwersji wierzytelności na udziały, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa
Pobierz plik:
Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
Pobierz plik:
Poręczenie
Pobierz plik:
Powiadomienie biura informacji gospodarczej
Pobierz plik:
Powództwo o zapłatę kary umownej
Pobierz plik:
Powództwo o zapłatę odsetek
Pobierz plik:
Powództwo o zwrot zadatku w podwójnej wysokości
Pobierz plik:
Powództwo wierzyciela przeciwko poręczycielowi
Pobierz plik:
Powództwo wspólnika o zapłatę
Pobierz plik:
Powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi
Pobierz plik:
Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Pobierz plik:
Prośba o przedłużenie terminu płatności
Pobierz plik:
Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem
Pobierz plik:
Przelew wierzytelności hipotecznej
Pobierz plik:
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Pobierz plik:
Przewłaszczenie udziałów na zabezpieczenie
Pobierz plik:
Skarga pauliańska – wzór
Pobierz plik:
Sprzeciw wierzyciela co do uznania wierzytelności innego wierzyciela na liście wierzytelności
Pobierz plik:
Ugoda w sprawie płatności
Pobierz plik:
Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
Pobierz plik:
Umowa kaucji z osobą trzecią
Pobierz plik:
Umowa o kompensacie trójstronnej
Pobierz plik:
Umowa o przejęcie długu
Pobierz plik:
Umowa o zwolnienie z długu
Pobierz plik:
Umowa pozyczki pieniężnej
Pobierz plik:
Umowa pożyczki niepieniężnej
Pobierz plik:
Umowa przelewu wierzytelności
Pobierz plik:
Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego
Pobierz plik:
Umowa przystąpienia do długu
Pobierz plik:
Umowa ustanowienia hipoteki
Pobierz plik:
Umowa zastawu cywilnego
Pobierz plik:
Umowa zastawu na prawie
Pobierz plik:
Umowa zastawu na rzeczy oznaczonej co do gatunku
Pobierz plik:
Umowa zastawu na rzeczy oznaczonej co do tożsamości
Pobierz plik:
Umowa zastawu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz plik:
Uznanie wierzytelności z tytułu pożyczki za wkład do spółki
Pobierz plik:
Wezwanie do spełnienia świadczenia
Pobierz plik:
Wezwanie przedegzekucyjne
Pobierz plik:
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Pobierz plik:
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem
Pobierz plik:
Wniosek o potrącenie wierzytelności podatnika z zaległością podatkową
Pobierz plik:
Wniosek o udostępnienie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej
Pobierz plik:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Pobierz plik:
Wniosek o wpis hipoteki przymusowej
Pobierz plik:
Wniosek o wyłączenie z masy upadłości ruchomości objętej umową leasingu
Pobierz plik:
Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli
Pobierz plik:
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
Pobierz plik:
Wniosek o zwrot VAT
Pobierz plik:
Wzór potwierdzenia dokonania zapłaty
Pobierz plik:
Wzór zawiadomienia o otwarciu akredytywy 1
Pobierz plik:
Wzór zawiadomienia o otwarciu akredytywy 2
Pobierz plik:
Zastaw
Pobierz plik:
Zastaw rejestrowy
Pobierz plik:
Zastaw rejestrowy na udziałach
Pobierz plik:
Zawiadomienie dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego
Pobierz plik:
Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu
Pobierz plik:
Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu nadpłaty
Pobierz plik:
Zażalenie na postanowienie o zmianę opcji postępowania upadłościowego z układowej na likwidacyjną
Pobierz plik:
Zażalenie wierzyciela na postanowienie o zatwierdzeniu układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
Pobierz plik:
Zażalenie wierzyciela na oddalenie sprzeciwu na odmowę uznania jego wierzytelności
Pobierz plik:
Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela – przedsiębiorcę będącego osobą prawną
Pobierz plik:
Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela będącego osobą fizyczną
Pobierz plik:
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Pobierz plik:
Zlecenie windykacyjne
Pobierz plik: