Unikanie płacenia podatków w polskich przedsiębiorstwach

Osoby fizyczne i właściciele firm często mają więcej niż jeden sposób realizacji transakcji podlegającej opodatkowaniu. Planowanie podatkowe ocenia różne opcje podatkowe. Celem jest ustalenie, w jaki sposób przeprowadzać transakcje biznesowe i osobiste w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zobowiązania podatkowego.

Unikanie podatków, a uchylanie się od ich płacenia

Chociaż pojęcia te brzmią podobnie, „unikanie płacenia podatków” i „uchylanie się od podatków” są diametralnie różne. Unikanie podatków obniża rachunki podatkowe poprzez takie ułożenie transakcji, aby czerpać z nich jak największe korzyści podatkowe. Unikanie podatków jest całkowicie legalne i wyjątkowo mądre. Z drugiej strony uchylanie się od opodatkowania jest próbą zmniejszenia zobowiązania podatkowego poprzez oszustwo, podstęp lub ukrywanie – w ten sposób realizowane, jest przestępstwem.
Kiedy sprytne planowanie – unikanie podatków – idzie za daleko i przekracza linię, by stać się nielegalnym uchylaniem się od opodatkowania? Często rozróżnienie zależy od tego, czy działania zostały podjęte w nieuczciwy sposób.

 

Działania naruszające prawo podatkowe

Właściciele firm często podlegają większej kontroli niż osoby o podobnych dochodach. Dlaczego? Ponieważ właściciel firmy ma więcej możliwości uniknięcia podatków, zarówno prawnych, jak i nielegalnych. Oto niektóre z najczęstszych działań przestępczych naruszających prawo podatkowe:

 • Celowe zaniżanie wpływów lub pomijanie dochodów. Jest to oczywiste: ukrywanie dochodów jest nieuczciwe. Przykłady obejmują niezgłoszenie przez właściciela firmy części osiągniętych przychodów.
  Prowadzenie dwóch zestawów ksiąg rozrachunkowych i dokonywanie fałszywych wpisów w nich oraz wszystkich innych dokumentach, jest przestępstwem.
 • Zaangażowanie w nieprawidłowości księgowe, takie jak nieprzeprowadzenie przez przedsiębiorstwo odpowiedniej dokumentacji. Rozbieżność między kwotami zgłaszanymi w ramach zwrotu firmy, a kwotami zgłaszanymi w sprawozdaniach finansowych, na ogół również świadczy o nieuczciwych zamiarach.
 • Zgłaszanie fałszywych lub zawyżonych potrąceń przy zwrocie podatków – również jest działaniem nielegalnym. Obejmują one czynności – od żądania bezpodstawnych odliczeń na cele charytatywne po zawyżanie kosztów podróży. Może to również obejmować płacenie dzieciom lub małżonkowi za pracę, której nie wykonali. Polski Urząd Skarbowy jest zawsze czujny.

 

Wydatki osobiste a biznesowe

Zgłaszanie wydatków osobistych jako wydatków biznesowych. Jest to prosta pułapka, w którą można wpaść, ponieważ często aktywa, takie jak samochód lub komputer, będą miały zarówno użytek służbowy, jak i osobisty. Właściwe prowadzenie rejestrów znacznie przyczyni się do zapobiegania oszustwom podatkowym. Ukrywanie lub przekazywanie aktywów lub dochodów. Ten rodzaj oszustwa może przybierać różne formy, od zwykłego ukrywania środków na rachunku bankowym po niewłaściwe alokacje między podatnikami. Na przykład niewłaściwe alokowanie dochodu powiązanemu podatnikowi, który znajduje się w niższym przedziale podatkowym, na przykład w przypadku, gdy korporacja dokonuje wypłat na rzecz dzieci akcjonariusza sprawującego kontrolę, może zostać uznane za oszustwo podatkowe.

Zaangażowanie w „pozorną transakcję”. Nie można zmniejszyć ani uniknąć zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, po prostu oznaczając transakcję jako coś, czym ona nie jest. Na przykład, jeśli płatności dokonywane przez korporację na rzecz akcjonariuszy są w rzeczywistości dywidendami, nazywając ich „odsetkami” lub w inny sposób próbując ukryć płatności, ponieważ odsetki nie uprawniają korporacji do odliczenia odsetek. Jak omówiono poniżej, to treść, a nie forma transakcji decyduje o jej opodatkowaniu.

Minimalizacja podatków wymaga umiejętnego planowania podatkowego

Unikanie podatków wymaga wcześniejszego planowania. Prawie wszystkie strategie podatkowe wykorzystują jedną (lub więcej) z tych strategii do strukturyzowania transakcji w celu uzyskania najniższej możliwej krańcowej stawki podatkowej:

 • minimalizacja dochodu do opodatkowania;
 • maksymalizacja ulg podatkowych;
 • kontrolowanie harmonogramu dochodów i odliczeń

Prognozowanie dochodów i wydatków jest niezwykle ważne. Skuteczne planowanie podatkowe wymaga solidnych szacunków dochodów osobistych i biznesowych na najbliższe lata. Konieczne są kilkuletnie prognozy przychodów / kosztów, ponieważ wiele strategii planowania podatkowego, które obniżają podatki na jednym poziomie dochodów, mogą spowodować wzrost, jeśli dochód wzrośnie w nadchodzących latach.

Odliczenia i kredyty zmniejszają podatki

Twoim celem planowania podatkowego jest zapłacenie jak najmniejszej kwoty podatku, która jest prawnie możliwa. Możesz zmniejszyć swój ostateczny rachunek podatkowy, działając według pewnego schematu:

 • po pierwsze, w pełni skorzystaj z każdego dostępnego odliczenia – zarówno biznesowego, jak i osobistego – aby zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu,
 • następnie, po ustaleniu wstępnego należnego podatku, ubiegaj się o każdą dostępną ulgę podatkową.

 

Ulgi i odliczenia podatkowe

Jeśli chcesz zmniejszyć kwotę podatku, który jesteś winien, przekonasz się, że ulgi podatkowe są prawie zawsze lepsze niż odliczenia podatkowe.
Ulga zmniejsza rachunki podatkowe “złotówka za złotówkę”, natomiast na wartość odliczenia wpływa krańcowa stawka podatkowa. Jest to ważna zasada, o której należy pamiętać, oceniając, czy lepiej jest ubiegać się o kredyt, czy odliczenie, gdy oba są dostępne dla danego wydatku.

Żądanie odliczeń minimalizuje dochód podlegający opodatkowaniu
Aby zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu, musisz zdawać sobie sprawę z tego, co podlega odliczeniu, a co nie. Musisz także znać specjalne zasady, które mają zastosowanie do niektórych rodzajów potrąceń, takich jak:

 • wydatki na samochód,
 • wydatki na podróż biznesową

W wielu przypadkach właściciel firmy może odliczyć świadczenia, które byłyby uważane za niemożliwe do poniesienia, jako wydatki osobiste dla pracownika.

Przykładem może być użytkowanie komputera w firmie lub użytkowanie samochodu rodzinnego w celach biznesowych. Nie zapomnij o możliwości wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, inwestowania na emeryturę lub oferowania dodatków takich jak samochód służbowy za pośrednictwem firmy.

Ostrzeżenie

Poznaj zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu i upewnij się, że są one odpowiednio udokumentowane. Nadmiernie wysokie pokrycie wydatków osobistych z funduszy biznesowych stanowi alarm dla kontroli i może być uważane za dowód oszustwa podatkowego.

Zastanów się nad szerszym obrazem, gdy ubiegasz się o odliczenia. Żądanie niektórych rodzajów odliczeń może mieć wpływ na podatek w późniejszych latach.

Jednym z przykładów jest wybór kosztu (odliczenia) całego kosztu aktywów biznesowych w roku zakupu. Chociaż obniży to twoje zobowiązanie podatkowe za bieżący rok, nie będziesz mógł ubiegać się o odpisy amortyzacyjne w przyszłości. Jeśli spodziewasz się, że Twoje przychody wzrosną w przyszłości, możesz chcieć zmniejszyć obecne odliczenie, aby móc ubiegać się o odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach.

Ulgi podatkowe odejmują złotówki od rachunku podatkowego

Po złożeniu wniosku o każde odliczenie podatkowe, które możesz, zwróć uwagę na odkrywanie każdej możliwej ulgi podatkowej, o którą możesz się ubiegać.
Jak wspomniano wcześniej, ulgi podatkowe są na ogół lepsze dla ciebie niż odliczenia, ponieważ ulgi są odejmowane bezpośrednio od rachunku podatkowego. Odliczenia są natomiast odejmowane od dochodu, na którym oparty jest rachunek podatkowy.

 

Pracuj mądrze!

Ulga podatkowa o wartości jednej złotówki zmniejsza twój rachunek podatkowy o złotówkę. Jednak odliczenie złotówki obniża twój dochód o procent kwoty marginalnego przedziału podatkowego. Tak więc odliczenie każdej złotówki jest warte tylko kilkudziesięciu groszy.

W rzeczywistości, im bardziej zmniejszasz dochód do opodatkowania, tym niższy jest twój przedział i tym mniej wartościowe staje się każde dodatkowe odliczenie. Oznacza to, że zdecydowanie powinieneś zdawać sobie sprawę z potencjalnych kredytów i z tego, czego wymaga się do ich uzyskania. A w przypadkach, w których masz wybór między ubieganiem się o kredyt lub odliczeniem określonego wydatku, zazwyczaj lepiej jest ubiegać się o kredyt. Jakkolwiek zachęcające wydają się być ulgi podatkowe, w prawie podatkowym prawie zawsze jest jakiś haczyk. W tym przypadku problemem jest to, że wiele ulg podatkowych jest dostępnych tylko w niektórych, bardzo ograniczonych sytuacjach.

Większość ulg podatkowych dostępnych dla właścicieli firm jest bardzo wąsko ukierunkowana, aby zachęcić cię do podjęcia pewnych działań, które prawodawcy uznają za pożądane. Przykłady obejmują kredyty mające na celu zmotywowanie cię do zwiększenia dostępności firmy dla osób niepełnosprawnych lub do zapewnienia pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego.
Inne ulgi i odliczenia dotyczą tylko niektórych branż, takich jak restauracje i bary lub producenci energii. Istnieje również kilka ulg mających na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu oraz kilka ulg mających na celu zachęcenie do niektórych rodzajów inwestycji, które uważa się za społecznie korzystne.

Cel przedsiębiorstwa to osiągnięcie jak najniższej krańcowej stawki podatkowej

Podatek dochodowy jest systemem progresywnym. Teraz w rozmowach podatkowych nie oznacza to wybiegania w przyszłość ani innowacji. Oznacza to, że różne poziomy dochodu są podatkami według „progresywnie” wyższych stawek. Jednym z celów planowania podatkowego jest obniżenie dochodu podlegającego opodatkowaniu, abyś był opodatkowany w niższej grupie podatkowej o niższych stawkach podatkowych.

Podatek dochodowy ma na celu opodatkowanie wyższych poziomów dochodów według wyższych stawek podatkowych. „Klasyfikacja podatkowa” odnosi się do najwyższej krańcowej stawki podatkowej płaconej od dowolnej części dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jest to stawka, która będzie obowiązywała dla każdej zarobionej złotówki, dopóki nie zarobisz tyle, że przejdziesz do następnego przedziału.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zdecydowała się na opodatkowanie jako spółka osobowa lub spółka jawna, dochód z działalności gospodarczej „przechodzi” do formularza podatku dochodowego od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu przez indywidualne stawki podatkowe. Kwoty dla każdego przedziału zależą od statusu zgłoszenia (np. Osoba samotna, głowa gospodarstwa domowego, małżeństwo wspólnie lub osobno). Kwoty przedziałowe oparte są na dochodzie do opodatkowania, a nie na dochodzie brutto. Dochód do opodatkowania to kwota pozostała po odjęciu wszystkich odliczeń i zwolnień osobistych, do których masz prawo.

Musisz znać swój obecny przedział podatkowy, aby podejmować mądre decyzje, dotyczące planowania podatkowego. Wiele decyzji będzie miało szczególne znaczenie w przypadku niektórych przedziałów, a w innych będzie nieistotne.

 

Obniżenie podatków – czy to możliwe?

Chociaż nie możesz dosłownie obniżyć stawki podatkowej możesz podjąć pewne działania, które przyniosą podobny skutek.

Obejmują one:

 • wybór optymalnej formy organizacji dla Twojej firmy (takiej jak jednoosobowa działalność gospodarcza, partnerstwo lub spółka),
 • konstruowanie transakcji w taki sposób, aby otrzymywane płatności klasyfikować jako zyski kapitałowe, a nie zwykłe dochody. Długoterminowe zyski kapitałowe uzyskane przez podatników niebędących przedsiębiorcami podlegają niższym stawkom podatkowym niż inne dochody,

Kontroluj rok podatkowy dla dochodów i odliczeń

Jeśli chodzi o podatki, korzyścią może być dokładne rozważenie harmonogramu różnych transakcji. Wybieraj odpowiednią metodę rozliczania podatków i myśl o przyspieszeniu (lub opóźnieniu) otrzymywania dochodów lub ponoszenia wydatków. W ten sposób możesz w określonych latach sprawować kontrolę nad swoim dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Staranne planowanie może opóźnić termin zdarzenia lub transakcji, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego. Opóźnianie rozpoznania dochodu może być cenne. Nawet jeśli będziesz w tym samym przedziale podatkowym, będziesz mógł korzystać ze swoich pieniędzy przez dłuższy okres czasu.

Ostrzeżenie

Opóźnienie powstania zobowiązania podatkowego nie jest tym samym, co opóźnienie zapłaty podatku! Bardzo rzadko masz możliwość faktycznego opóźnienia płatności należnego podatku dochodowego. Możliwe jest uzyskanie przedłużenia podatku. Trzeba wykazać w sposób satysfakcjonujący US, że nie można zapłacić na czas tych należności, bez nadmiernych trudności.