Instytucje finansowe

Factoring
Pobierz plik:
Forfaiting
Pobierz plik:
Umowa darowizny na cele oświatowe
Pobierz plik:
Umowa depozytowa
Pobierz plik:
Umowa factoringu (niepełnego)
Pobierz plik:
Umowa kredytu
Pobierz plik:
Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie dodatkowych usług factoringowych
Pobierz plik:
Umowa o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
Pobierz plik:
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej
Pobierz plik:
Umowa o ustanowienie kaucji
Pobierz plik:
Umowa o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
Pobierz plik:
Umowa pożyczki
Pobierz plik:
Umowa pożyczki bankowej
Pobierz plik:
Umowa pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o.
Pobierz plik:
Umowa przewłaszczenia
Pobierz plik:
Umowa rachunku powierniczego
Pobierz plik:
Umowa ubezpieczenia majątkowego
Pobierz plik:
Umowa ubezpieczenia osobowego
Pobierz plik:
Umowa wymiany uslug
Pobierz plik:
Umowa zbycia akcji
Pobierz plik:

 

Inwestycje

Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Pobierz plik:
Umowa na wykonanie prac budowlano-remontowych
Pobierz plik:
Umowa o dokonanie projektu wynalazczego
Pobierz plik:
Umowa o dzieło
Pobierz plik:
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Pobierz plik:
Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
Pobierz plik:
Umowa o roboty budowlane
Pobierz plik:
Umowa o roboty instalacyjne
Pobierz plik:
Umowa o wykonanie i dostawę
Pobierz plik:
Umowa o wykonanie projektu budowlanego
Pobierz plik:
Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej
Pobierz plik:
Umowa w sprawie udziału w realizacji wspólnej inwestycji budowlanej
Pobierz plik:
Umowa zlecenia pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
Pobierz plik:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
Pobierz plik:
Wniosek o zgodę na zawarcie umowy
Pobierz plik:
Zgłoszenie przystąpienia do protestu
Pobierz plik:

 

Obrót towarowy

Dostawa
Pobierz plik:
Ewidencja sprzedaży
Pobierz plik:
Kontraktacja
Pobierz plik:
Sprzedaż
Pobierz plik:
Sprzedaż dokonywana przez spółkę w likwidacji
Pobierz plik:
Sprzedaż na raty
Pobierz plik:
Umowa podnajmu rzeczy ruchomej
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustanowienia odrębnej własności
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna sprzedaży rzeczy ruchomej
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży detalicznej
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży lokalu użytkowego i ustanowienie odrębnej własności lokalu
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży na próbę
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży nieruchomości (mieszkania)
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży samochodu
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży samochodu dla działalności gospodarczej
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości (domu)
Pobierz plik:
Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Umowa wieloletnia o sprzedaż i dostawę podzespołów lub wyrobów
Pobierz plik:
Umowa zamiany rzeczy ruchomej
Pobierz plik:
Warunkowa umowa sprzedaży
Pobierz plik:
Zamiana
Pobierz plik:
Zapytanie ofertowe szczegółowe (w jęz. angielskim)
Pobierz plik:
Zapytanie ofertowe szczegółowe (w jęz. niemieckim)
Pobierz plik:
Zapytanie ofertowe szczegółowe (w jęz. polskim)
Pobierz plik:

 

Pośrednictwo handlowe

Umowa agencyjna
Pobierz plik:
Umowa akwizycji
Pobierz plik:
Umowa brokerska
Pobierz plik:
Umowa dystrybucyjna
Pobierz plik:
Umowa komisu
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie przez osobę trzecią
Pobierz plik:
Umowa o współpracy (zlecenie dla agencji celnej)
Pobierz plik:
Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości
Pobierz plik:
Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych
Pobierz plik:
Umowa zlecenia (+ rachunek do umowy)
Pobierz plik:
Umowa zlecenia dla agencji celnej (+ upoważnienie)
Pobierz plik:
Umowa zlecenia maklerskiego
Pobierz plik:
Umowa zlecenia sprzedaży przez agencję
Pobierz plik:
Umowa zlecenia zawarcia transakcji importowej
Pobierz plik:

 

Rozstrzyganie sporów

Powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej
Pobierz plik:
Pozew o obniżenie czynszu dzierżawnego
Pobierz plik:
Pozew o ustalenie stosunku użytkowania
Pobierz plik:
Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości
Pobierz plik:
Ugoda
Pobierz plik:
Umowa stron procesowych o mediacje
Pobierz plik:
Wybrane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
Pobierz plik:
Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż)
Pobierz plik:
Zasady mediacji w celu zakończenia sporu między spółką a innym przedsiębiorcą
Pobierz plik:

 

Stosunki pracy w spółce

Awans płacowy
Pobierz plik:
Deklaracja odpowiedzialności materialnej użytkownika samochodu służbowego
Pobierz plik:
Ewidencja osób uprawnionych do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
Pobierz plik:
Ewidencja urlopów
Pobierz plik:
Ewidencja zatrudnienia
Pobierz plik:
Informacja o przyznaniu dodatku specjalnego
Pobierz plik:
Informacja o zajęciu wynagrodzenia na podstawie art. 88 KP
Pobierz plik:
Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
Pobierz plik:
Karta urlopów
Pobierz plik:
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik:
Kontrakt menedżerski zawarty na zarządzanie ułamkiem przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem najwyższego szczebla
Pobierz plik:
Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem średniego szczebla
Pobierz plik:
Kontrakt pracowniczy
Pobierz plik:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z wyjaśnieniem)
Pobierz plik:
Lista płac pracowników
Pobierz plik:
Lista płac zleceniobiorców
Pobierz plik:
Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
Pobierz plik:
Odwołanie pracownika z urlopu
Pobierz plik:
Oferta rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Pobierz plik:
Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy
Pobierz plik:
Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym
Pobierz plik:
Oświadczenie o użyciu samochodu prywatnego
Pobierz plik:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
Pobierz plik:
Oświadczenie pracownika lub innej osoby mającej dostęp do tajemnic przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej o rozwiązanie stosunku pracy z powodu upadłości
Pobierz plik:
Porozumienie pracodawców o przejściu pracownika do nowego pracodawcy
Pobierz plik:
Porozumienie stron w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia
Pobierz plik:
Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody
Pobierz plik:
Protokół zdawczo-odbiorczy telefonu
Pobierz plik:
Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych
Pobierz plik:
Regulamin pracy
Pobierz plik:
Regulamin przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
Pobierz plik:
Rozliczanie krajowej podróży służbowej_kalkulator
Pobierz plik:
Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
Pobierz plik:
Rozwiązanie przez pracownika za wypowiedzeniem poprzedniego stosunku pracy z uwagi na powołanie na inne stanowisko
Pobierz plik:
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Pobierz plik:
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych
Pobierz plik:
Udzielenie urlopu macierzyńskiego
Pobierz plik:
Udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu
Pobierz plik:
Ułatwienia dla przedsiębiorców
Pobierz plik:
Umowa korzystania z karty płatniczej do celów służbowych
Pobierz plik:
Umowa menadżerska
Pobierz plik:
Umowa na czas wykonania określonej pracy (w jęz. angielskim)
Pobierz plik:
Umowa na czas wykonania określonej pracy (w jęz. niemieckim)
Pobierz plik:
Umowa o poddanie sporu pracowniczego pod sąd polubowny
Pobierz plik:
Umowa o pośrednictwo
Pobierz plik:
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Pobierz plik:
Umowa o pracę (dla grupy kluczowych pracowników)
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas nieokreślony (w jęz. angielskim)
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas nieokreślony (w jęz. niemieckim)
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas określony
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas określony (w jęz. angielskim)
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas określony (w jęz. niemieckim)
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Pobierz plik:
Umowa o pracę na czas zastępstwa
Pobierz plik:
Umowa o pracę na okres próbny
Pobierz plik:
Umowa o pracę nakładczą
Pobierz plik:
Umowa o pracę z członkiem rady nadzorczej
Pobierz plik:
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Pobierz plik:
Umowa o pracowniczej odpowiedzialności materialnej
Pobierz plik:
Umowa o staż
Pobierz plik:
Umowa o telepracę
Pobierz plik:
Umowa o użytkowanie telefonu komórkowego
Pobierz plik:
Umowa o używanie przez pracownika samochodu osobowego do celów służbowych
Pobierz plik:
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Pobierz plik:
Umowa o współpracy z samozatrudnionym
Pobierz plik:
Umowa o zachowaniu poufności
Pobierz plik:
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Pobierz plik:
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Pobierz plik:
Umowa o zwrot kosztów używania samochodu prywatnego pracownika
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna o pracę
Pobierz plik:
Umowa sezonowa
Pobierz plik:
Umowa używania pojazdów do celów służbowych
Pobierz plik:
Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych przez prezesa zarządu
Pobierz plik:
Umowa zawierana z pracownikiem podejmującym naukę w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania pracodawcy
Pobierz plik:
Umowa zawierana z pracownikiem, który podejmuje naukę w szkole wyższej na podstawie skierowania pracodawcy
Pobierz plik:
Umowa zlecenia z członkiem rady nadzorczej
Pobierz plik:
Umowa zlecenia z członkiem zarządu
Pobierz plik:
Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
Pobierz plik:
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
Pobierz plik:
Wniosek pracodawcy do Zakładowej Organizacji Związkowej o rozwiązanie stosunku pracy
Pobierz plik:
Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
Pobierz plik:
Wniosek pracownika do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy
Pobierz plik:
Zakres czynności pracownika
Pobierz plik:
Zarządzenie w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów
Pobierz plik:
Zarządzenie w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych
Pobierz plik:
Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
Pobierz plik:
Zasady przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego
Pobierz plik:
Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
Pobierz plik:
Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z członkiem rady pracowników
Pobierz plik:
Zgoda pracownika na przelew na konto
Pobierz plik:
Zmiany zasad prowadzenia akt osobowych
Pobierz plik:

 

Stosunki wewnętrzne w spółce

Aktualny wykaz majątku spółki z szacunkową wyceną jego składników
Pobierz plik:
Czynność prawna spółki z o.o. – reprezentacja samodzielna
Pobierz plik:
Deklaracja odpowiedzialności materialnej
Pobierz plik:
Dowód rozliczenia się z powierzonego mienia
Pobierz plik:
Formularz pełnomocnictwa do głosowania za akcjonariusza
Pobierz plik:
Instrukcja audytu wewnętrznego
Pobierz plik:
Instrukcja obiegu dokumentów dotyczących mienia spółki
Pobierz plik:
Instrukcja ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia
Pobierz plik:
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Pobierz plik:
Odwołanie likwidatora przez wspólników
Pobierz plik:
Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki
Pobierz plik:
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania z zasobów teleinformatycznych
Pobierz plik:
Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z o.o.
Pobierz plik:
Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki
Pobierz plik:
Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej podaniem fałszywych informacji o spółce przy emisji akcji lub obligacji
Pobierz plik:
Powództwo o uchylenie uchwaly zgromadzenia wspolnikow sprzecznej z dobrymi obyczajami
Pobierz plik:
Powództwo o zwrot bezprawnej wypłaty na rzecz wspólników
Pobierz plik:
Powództwo wspólnika o wypłatę zysku
Pobierz plik:
Pozbawienie wspólnika prawa do reprezentowania spółki w drodze zmiany umowy spółki
Pobierz plik:
Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu
Pobierz plik:
Pozew o rozwiązanie spółki komandytowej
Pobierz plik:
Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki
Pobierz plik:
Pozew o zwolnienie wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki komandytowej
Pobierz plik:
Protokół w sprawie uszkodzenia przesyłki
Pobierz plik:
Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania
Pobierz plik:
Protokół z posiedzenia zarządu
Pobierz plik:
Protokół ze zgromadzenia wspólników – zatwierdzenie sprawozdania zarządu, finansowego oraz udzielenie absolutorium
Pobierz plik:
Przystąpienie nowego wspólnika – zmiana umowy spółki
Pobierz plik:
Regulamin działania kontroli wewnętrznej
Pobierz plik:
Regulamin funkcjonowania kontroli wewnętrznej
Pobierz plik:
Regulamin korzystania z komunikatorów elektronicznych przez pracowników
Pobierz plik:
Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników spółki z o.o.
Pobierz plik:
Rejestr przepisów wewnętrznych
Pobierz plik:
Uchwała w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu
Pobierz plik:
Uchwała wspolników wyrażająca zgodę na dokonanie czynności prawnej
Pobierz plik:
Umowa darowizny
Pobierz plik:
Umowa darowizny pojazdu
Pobierz plik:
Umowa majątkowa małżeńska
Pobierz plik:
Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia
Pobierz plik:
Wezwanie wspólników do uczestnictwa w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Wniosek do sądu o przeprowadzenie wyceny udziałów
Pobierz plik:
Wykaz tajemnic przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Wykaz udziałów w spółkach
Pobierz plik:
Wyłączenie komplementariusza ze spółki
Pobierz plik:
Zasady użytkowania zasobów teleinformatycznych
Pobierz plik:
Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego udział w spółce z o.o.
Pobierz plik:
Zawiadomienie o zastawieniu udziałów
Pobierz plik:
Zgłoszenie do rejestru zmiany adresu członka zarządu
Pobierz plik:
Zmiana firmy spółki
Pobierz plik:
Zmiana siedziby spółki
Pobierz plik:
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Pobierz plik:
Zmiana wysokości udziału kapitałowego wspólnika
Pobierz plik:

 

Umowy bazowe

Umowa cząstkowa
Pobierz plik:
Umowa przedwstępna
Pobierz plik:
Umowa ramowa
Pobierz plik:

 

Umowy koncernowe

Regulamin Rady Koordynacyjnej Holdingu
Pobierz plik:
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym
Pobierz plik:
Umowa o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą
Pobierz plik:
Umowa pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną o przekazywanie części zysku
Pobierz plik:

 

Umowy kooperacyjne

Ogólne warunki handlowe
Pobierz plik:
Propozycja wprowadzenia zmian do umowy 1
Pobierz plik:
Propozycja wprowadzenia zmian do umowy 2
Pobierz plik:
Umowa barterowa między firmą a organizacją
Pobierz plik:
Umowa barterowa między zbywcą i nabywcą
Pobierz plik:
Umowa dystrybucji (selektywnej)
Pobierz plik:
Umowa dystrybucji (wyłącznej)
Pobierz plik:
Umowa konsorcjum
Pobierz plik:
Umowa o wspólne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych
Pobierz plik:
Umowa partnerska
Pobierz plik:
Umowa współpracy handlowej
Pobierz plik:
Wzór umowy o współpracy między ośrodkiem a badaczem
Pobierz plik:
Zasady postępowania wykonawców działających na zlecenie spółki z o.o.
Pobierz plik:

 

Umowy założycielskie

Porozumienie wspolników w sprawie utworzenia spółki z o.o.
Pobierz plik:
Umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz plik:
Umowa spółki akcyjnej
Pobierz plik:
Umowa spółki cywilnej
Pobierz plik:
Umowa spółki jawnej
Pobierz plik:
Umowa spółki komandytowej
Pobierz plik:
Umowa spółki partnerskiej
Pobierz plik:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz plik:
Wzorzec umowy spółki z o.o. udostępniany w systemie teleinformatycznym
Pobierz plik:
Zmiana umowy spółki
Pobierz plik:

 

Usługi fachowe

Instrukcja przetwarzania danych osobowych
Pobierz plik:
Umowa consultingu
Pobierz plik:
Umowa doradztwa prawnego
Pobierz plik:
Umowa marketingowo-konsultingowa
Pobierz plik:
Umowa na prowadzenie księgi udziałów
Pobierz plik:
Umowa o naprawy gwarancyjne
Pobierz plik:
Umowa o naprawy gwarancyjne – wyjaśnienie
Pobierz plik:
Umowa o realizację filmu
Pobierz plik:
Umowa o redakcję dzieła zbiorowego
Pobierz plik:
Umowa o szkolenie i konsultacje
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie pomocy prawnej
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usług ochrony mienia
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usług pralniczych
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usług w zakresie księgowości
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usługi pogotowia technicznego
Pobierz plik:
Umowa o wykonanie audytu
Pobierz plik:
Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenia licencji i świadczeń
Pobierz plik:
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Pobierz plik:
Umowa outsourcingu kadr i płac
Pobierz plik:
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pobierz plik:
Umowa reklamowa
Pobierz plik:
Umowa serwisowa
Pobierz plik:
Umowa sponsoringu
Pobierz plik:
Umowa w zakresie utrzymania czystości
Pobierz plik:
Wniosek o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
Pobierz plik:

 

Usługi przewozowe

Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz plik:
Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Pobierz plik:
Umowa dzierżawy pojazdu bez załogi
Pobierz plik:
Umowa dzierżawy pojazdu z załogą
Pobierz plik:
Umowa przechowania
Pobierz plik:
Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy)
Pobierz plik:
Umowa przechowania rzeczy oznaczonych co do tożsamości
Pobierz plik:
Umowa przewozu
Pobierz plik:
Umowa składu
Pobierz plik:
Umowa spedycji
Pobierz plik:

 

Używanie rzeczy i praw

Leasing
Pobierz plik:
Umowa dożywocia
Pobierz plik:
Umowa dzierżawy
Pobierz plik:
Umowa dzierżawy pojazdu
Pobierz plik:
Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Umowa franchisingowa
Pobierz plik:
Umowa know-how
Pobierz plik:
Umowa leasingu finansowego
Pobierz plik:
Umowa leasingu operacyjnego
Pobierz plik:
Umowa leasingu samochodu
Pobierz plik:
Umowa licencji na używanie znaku towarowego i know-how
Pobierz plik:
Umowa licencji patentowej
Pobierz plik:
Umowa licencyjna
Pobierz plik:
Umowa najmu urządzenia
Pobierz plik:
Umowa o przeniesienie praw do know how
Pobierz plik:
Umowa sublicencyjna
Pobierz plik:
Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej
Pobierz plik:
Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu
Pobierz plik:
Umowa użyczenia
Pobierz plik:
Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego
Pobierz plik:
Umowa użyczenia samochodu ciężarowego
Pobierz plik:
Umowa użytkowania
Pobierz plik:
Umowa użytkowania na udziałach
Pobierz plik:
Umowa użytkowania nieprawidłowego
Pobierz plik:
Umowa użytkowania wieczystego
Pobierz plik:
Umowa wydawnicza
Pobierz plik: