BHP

Badania lekarskie Arkusz okresowej oceny pracownika (przykładowo wypełniony)
Pobierz plik:
Badania lekarskie Skierowanie na badania profilaktyczne – dla stanowisk, gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i warunki uciążliwe
Pobierz plik:
Badania lekarskie Skierowanie na badania profilaktyczne – dla stanowisk, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i warunki uciążliwe
Pobierz plik:
Badania lekarskie Terminarz badań lekarskich pracowników
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Informacja dotycząca użycia szkodliwego czynnika biologicznego
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Informacja o wyrobach zawierających azbest
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Porozumienie o współpracy pracodawców
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Procedura kwalifikowania prac, jako prace szczególnie niebezpieczne
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok
Pobierz plik:
Czynniki szkodliwe Zawiadomienie pracownika o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Instrukcja postępowania przy obsłudze komputera
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Potwierdzenie zapoznania się z przepisami BHP
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Przykładowe instrukcje bhp – operator komputera
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Terminarz szkoleń okresowych pracowników
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy
Pobierz plik:
Instrukcje stanowiskowe Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy powinni odbyć szkolenie okresowe
Pobierz plik:
Wypadki Informacje zebrane od świadka
Pobierz plik:
Wypadki Karta szkolenia w dziedzinie BHP
Pobierz plik:
Wypadki Karta wypadku przy pracy
Pobierz plik:
Wypadki Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Pobierz plik:
Wypadki Oględziny miejsca wypadku-Protokół z oględzin miejsca wypadku przy pracy
Pobierz plik:
Wypadki Oględziny miejsca wypadku-Zagadnienia, które należy sprawdzić. Lista kontrolna
Pobierz plik:
Wypadki Ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
Pobierz plik:
Wypadki Polecenie wykonania wniosków i zaleceń profilaktycznych zawartych w protokole powypadkowym
Pobierz plik:
Wypadki Powołanie na członka zespołu powypadkowego pracownika służby bhp
Pobierz plik:
Wypadki Powołanie na członka zespołu powypadkowego społecznego inspektora pracy lub przedstawiciela pracowników
Pobierz plik:
Wypadki Powołanie zespołu powypadkowego
Pobierz plik:
Wypadki Powołanie zespołu powypadkowego
Pobierz plik:
Wypadki Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Pobierz plik:
Wypadki Rejestr wypadków przy pracy
Pobierz plik:
Wypadki Statystyczna karta wypadku
Pobierz plik:
Wypadki Statystyczna karta wypadku – komentarz
Pobierz plik:
Wypadki Wyjaśnienia poszkodowanego
Pobierz plik:
Wypadki Wypadek ucznia będącego pod opieką szkoły-Protokół powypadkowy
Pobierz plik:
Wypadki Wypadek ucznia będącego pod opieką szkoły-Rejestr wypadków
Pobierz plik:
Wypadki Zasady postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa
Pobierz plik:
Wypadki Zasięgnięcie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku-Opinia o urazie
Pobierz plik:
Wypadki Zasięgnięcie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku-Wniosek o wydanie opinii o urazie
Pobierz plik:
Wypadki Zasięgnięcie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku-Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie
Pobierz plik:
Wypadki Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora o wypadku
Pobierz plik:
Wypadki Zawiadomienie o wypadku przy pracy-Zawiadomienie, które składa sam poszkodowany
Pobierz plik:
Wypadki Zawiadomienie o wypadku przy pracy-Zawiadomienie, które składa świadek, członek rodziny poszkodowanego itp.
Pobierz plik:
Wypadki Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy-Zawiadomienie o wypadku w drodze do z pracy, które składa sam poszkodowany
Pobierz plik:
Wypadki Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy-Zawiadomienie, które składa świadek, członek rodziny poszkodowanego itp.
Pobierz plik:

 

Budownictwo

Użytkowanie nieruchomości Dziennik budowy
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Kosztorys budowlany
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Pozwolenie na użytkowanie
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Protokół z rocznej kontroli stanu sprawności technicznej budynku
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Wniosek o wydanie dziennika budowy
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
Pobierz plik:
Użytkowanie nieruchomości Zgłoszenie robót budowlanych
Pobierz plik:

 

Ewidencje i rejestry

Ewidencje Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI
Pobierz plik:
Ewidencje Wniosek o rejestrację aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot krajowy PG-K
Pobierz plik:
Ewidencje Wniosek o rejestrację aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot zagraniczny (PG-Z)
Pobierz plik:
Ewidencje Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Excel)
Pobierz plik:
Ewidencje Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Word)
Pobierz plik:
Ewidencje Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wyjaśnienie)
Pobierz plik:
Rejestry KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO
Pobierz plik:
Rejestry KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Pobierz plik:
Rejestry KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o podanie numeru KRS CIKRS-CNR
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej RG-2
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wgląd do księgi wieczystej, wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem RG-1
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej, o zamknięciu księgi wieczystej (KW–ODPIS)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZT)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZN)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego (CI KRS-CZ-OPP)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców zawieszenie wznowienie wykonywania działalności gospodarczej KRS-Z62
Pobierz plik:
Rejestry Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS, KRS-Z40
Pobierz plik:
Rejestry Wykonywana działalność RG-RD (załącznik do wniosku RG-1)
Pobierz plik:
Rejestry Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
Pobierz plik:
Rejestry Załącznik – Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
Pobierz plik:
Rejestry Załącznik – Wnioskodawca, uczestnik postępowania (KW-WU)
Pobierz plik:
Rejestry Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)
Pobierz plik:

 

Inspekcje

Inspekcje (PIP) Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
Pobierz plik:
Inspekcje (PIP) Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
Pobierz plik:
Inspekcje (PIS) Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
Pobierz plik:
Inspekcje (PIS) Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
Pobierz plik:
Inspekcje (PIS) Zgłoszenie pracodawcy, jednostki lokalnej, zgłoszenie zmian w zakresie prowadzonej działalności
Pobierz plik:
Inspekcje Odwołanie od nakazu inspektora pracy
Pobierz plik:
Inspekcje Pozew o odszkodowanie
Pobierz plik:
Inspekcje Sprzeciw
Pobierz plik:

 

Księgowość

Sprawozdania finansowe Bilans
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Bilans wg MSSF MSR
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Odmowa wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Opinia biegłego rewidenta z objaśnieniami
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Opinia negatywna
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z niestosowania zasad rachunkowości
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z ograniczenia zakresu badania
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat wg MSSF MSR
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Wprowadzenie do sprawozdania
Pobierz plik:
Sprawozdania finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Pobierz plik:
Wzory pism Bilans
Pobierz plik:
Wzory pism Cofnięcie odwołania
Pobierz plik:
Wzory pism Decyzja Prezesa Zarządu o wprowadzeniu instrukcji kasowej
Pobierz plik:
Wzory pism Dzienny raport z kas fiskalnych
Pobierz plik:
Wzory pism Ewidencja arkuszy spisu z natury
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura korygująca VAT
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura VAT
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura VAT egzekucyjna
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura VAT RR
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura wewnętrzna VAT
Pobierz plik:
Wzory pism Faktura zaliczkowa
Pobierz plik:
Wzory pism Formularz KOM
Pobierz plik:
Wzory pism Formularz OPE STANY
Pobierz plik:
Wzory pism Formularz OPI STANY
Pobierz plik:
Wzory pism Formularz ZO STANY
Pobierz plik:
Wzory pism Formularz ZU STANY
Pobierz plik:
Wzory pism Informacja o dokonanym imporcie VAT-IM A
Pobierz plik:
Wzory pism Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
Pobierz plik:
Wzory pism Instrukcja wystawiania faktur
Pobierz plik:
Wzory pism Inwentaryzacja kasy – zbiorcza
Pobierz plik:
Wzory pism Likwidacja środka trwałego
Pobierz plik:
Wzory pism Monit
Pobierz plik:
Wzory pism Nota korygująca
Pobierz plik:
Wzory pism Nota księgowa
Pobierz plik:
Wzory pism Odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania
Pobierz plik:
Wzory pism Odwołanie od decyzji o zabezpieczeniu
Pobierz plik:
Wzory pism Odwołanie od decyzji podatkowej
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o odwołaniu prokury
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikających z większej ilości transakcji
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o udzieleniu prokury
Pobierz plik:
Wzory pism Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i o niekaralności
Pobierz plik:
Wzory pism Pełnomocnictwo ogólne
Pobierz plik:
Wzory pism Pełnomocnictwo rodzajowe
Pobierz plik:
Wzory pism Pełnomocnictwo szczególne
Pobierz plik:
Wzory pism Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym
Pobierz plik:
Wzory pism Polecenie wyjazdu służbowego
Pobierz plik:
Wzory pism Potwierdzenie salda
Pobierz plik:
Wzory pism Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska
Pobierz plik:
Wzory pism Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Pobierz plik:
Wzory pism Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
Pobierz plik:
Wzory pism Pozew przeciwko członkom zarządu sp. z o.o.
Pobierz plik:
Wzory pism Prokura łączna
Pobierz plik:
Wzory pism Prokura oddziałowa
Pobierz plik:
Wzory pism Prokura oddzielna
Pobierz plik:
Wzory pism Protokół inwentaryzacji kasy
Pobierz plik:
Wzory pism Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego
Pobierz plik:
Wzory pism Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie
Pobierz plik:
Wzory pism Przyjęcie środka trwałego
Pobierz plik:
Wzory pism Raport kasowy
Pobierz plik:
Wzory pism Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
Pobierz plik:
Wzory pism Upoważnienie do kontroli formalno-rachunkowej
Pobierz plik:
Wzory pism Upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych
Pobierz plik:
Wzory pism Upoważnienie do prowadzenia rachunkowości
Pobierz plik:
Wzory pism Wezwanie do zapłaty
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o potrącenie wierzytelności podatnika z zaległością podatkową
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o przeprowadzenie dowodu
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o uznanie kwalifikacji do uzyskania zawodu regulowanego
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o wydanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
Pobierz plik:
Wzory pism Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
Pobierz plik:
Wzory pism Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1
Pobierz plik:
Wzory pism Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2
Pobierz plik:
Wzory pism Wykaz różnic inwestycyjnych
Pobierz plik:
Wzory pism Zastrzeżenia do protokołu badania podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Pobierz plik:
Wzory pism Zaświadczenie pracodawcy dla księgowej o wykonywanych przez nią obowiązkach
Pobierz plik:
Wzory pism Zawiadomienie o dokonanej korekcie podatku należnego
Pobierz plik:
Wzory pism Zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego
Pobierz plik:
Wzory pism Zawiadomienie o fakcie powiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego
Pobierz plik:
Wzory pism Zawiadomienie o rozpoczęciu korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych dostaw
Pobierz plik:
Wzory pism Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem
Pobierz plik:
Wzory pism Żądanie przesłuchania biegłego
Pobierz plik:
Wzory pism Żądanie stwierdzenia nadpłaty
Pobierz plik:

 

Magazyn

Zasady organizacji gospodarki magazynowej Harmonogram inwentaryzacji
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Instrukcja inwentaryzacyjna
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Instrukcja magazynowa
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Instrukcja w sprawie gospodarki środkami transportu
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Instrukcja złomowania i likwidacji środka trwałego
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Oświadczenie kierownika magazynu po zakonczeniu inwentaryzacji
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Oświadczenie kierownika magazynu przed inwentaryzacja
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Rozchód wewnętrzny z magazynu
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Wydanie na zewnątrz z magazynu
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Wzorcowa instrukcja gospodarki opakowaniami w magazynach przedsiębiorstwa
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Pobierz plik:
Zasady organizacji gospodarki magazynowej Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
Pobierz plik:

 

Ochrona środowiska

Korzystanie ze środowiska Kara ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Karta ewidencji odpadów
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatcji
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Karta przekazania odpadu
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Układ informacji bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody oraz informacje o wysokości należnych opłat
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz informacje o wysokości należnych opłat
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz zawierający informacje o odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz informacje o wysokości należnych opłat
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wzory tabel zawierających informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wzór wniosku o wpis do rejestru – zużyte baterie i akumulatory
Pobierz plik:
Korzystanie ze środowiska Wzór wniosku o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru – zużyte baterie i akumulatory
Pobierz plik:

 

Spółka z o.o

Dokumentacja spółki Aktualny wykaz majątku spółki z szacunkową wyceną jego składników
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Dziennik korespondencyjny
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Instrukcja kancelaryjna 1
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Komentarz do Regulaminu rady nadzorczej
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Komentarz do Regulaminu zarządu
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Regulamin rady nadzorczej
Pobierz plik:
Dokumentacja spółki Regulamin zarządu
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie jej udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o składzie zarządu spółki
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o spadkobiercach wspólnika
Pobierz plik:
Pisma spółki Informacja o spłacie spadkobierców
Pobierz plik:
Pisma spółki Instrukcja głosowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu
Pobierz plik:
Pisma spółki Instrukcja głosowania za pomocą systemu elektronicznego
Pobierz plik:
Pisma spółki Instrukcja kancelaryjna 2
Pobierz plik:
Pisma spółki Instrukcja kancelaryjna 3
Pobierz plik:
Pisma spółki Książka kontroli
Pobierz plik:
Pisma spółki Książka kontroli … Sp z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółka z o.o. w organizacji
Pobierz plik:
Pisma spółki Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Ogłoszenie o zwrocie dopłat
Pobierz plik:
Pisma spółki Oświadczenie o zdolnosci do czynności prawnych i niekaralności
Pobierz plik:
Pisma spółki Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Pisma spółki Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Pisma spółki Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela
Pobierz plik:
Pisma spółki Pełnomocnictwo do głosowania
Pobierz plik:
Pisma spółki Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników
Pobierz plik:
Pisma spółki Pełnomocnictwo notarialne do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu
Pobierz plik:
Pisma spółki Pismo o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
Pobierz plik:
Pisma spółki Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki
Pobierz plik:
Pisma spółki Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Pobierz plik:
Pisma spółki Przykładowe wpisy w książce kontroli
Pobierz plik:
Pisma spółki Rejestr przesyłek nadanych kurierem
Pobierz plik:
Pisma spółki Rejestr skarg i wniosków
Pobierz plik:
Pisma spółki Spis zdawczo-odbiorczy akt
Pobierz plik:
Pisma spółki Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólnika
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego spółki z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zmiany udziału wspólników w kapitale zakładowym
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzenieum udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie dalszego istnienia spółki
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
Pobierz plik:
Pisma spółki Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
Pobierz plik:
Pisma spółki Ujednolicenie przepisów UE dotyczących prawa spółek – wyjaśnienie
Pobierz plik:
Pisma spółki Upoważnienie do reprezentowania udziałowca na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Pobierz plik:
Pisma spółki Ustanowienie prokury
Pobierz plik:
Pisma spółki Wniosek o przeprowadzenie wyceny udziałów
Pobierz plik:
Pisma spółki Wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej
Pobierz plik:
Pisma spółki Wniosek o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Pobierz plik:
Pisma spółki Wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy polskich
Pobierz plik:
Pisma spółki Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub skrócenie czasu obowiązywania zakazu
Pobierz plik:
Pisma spółki Zawiadomienie spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji
Pobierz plik:

 

Sprawy podatkowe

Sprawy podatkowe CIT-6R
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe CIT-7
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja dla podatku akcyzowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca VAT-9M
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7D
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7K
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-6R
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-10Z
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim CIT-9R
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP IFT-2 IFT-2R
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Odwołanie od decyzji o wygaśnięciu decyzji
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Oświadczenie płatnika_przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną UPL-1
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Podatek akcyzowy od piwa
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE VAT-5UE
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe VAT-8
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe VAT-23
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe VAT-IM
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek do urzędu skarbowego o sprostowanie decyzji
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o potrącenie zobowiazania podatkowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o uzupełnienie decyzji podatkowej
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wzór wniosku o zwolnienie, przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Wzór wniosku, korekty o zwrot podatku VAT
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN A
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną OPL-1
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
Pobierz plik:
Sprawy podatkowe Żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji
Pobierz plik:
Deklaracje celne Deklaracja INTRASTAT Przywóz
Pobierz plik:
Deklaracje celne Deklaracja INTRASTAT Wywóz
Pobierz plik:
Deklaracje celne Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu zamykaniu procedury tranzytu
Pobierz plik:
Deklaracje celne Stosowanie gwarancji generalne zwolnienia z obowiązku składania gwarancji dla przewozu towarów
Pobierz plik:
Dodatkowe formularze Imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli podatkowej (KON-W)
Pobierz plik:
Dodatkowe formularze Protokół ustalający szacunkową prognozę do określenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu
Pobierz plik:
Dodatkowe formularze Wniosek o szacunkowe wyznaczenie wskaźnika proporcji
Pobierz plik:
Dodatkowe formularze Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)
Pobierz plik:

 

Transport

Certyfikaty Administracyjny dokument towarzyszący
Pobierz plik:
Certyfikaty Uproszczony dokument towarzyszący
Pobierz plik:
Certyfikaty Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu
Pobierz plik:
Certyfikaty Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu
Pobierz plik:
Ewidencje Ewidencja czasu pracy kierowcy
Pobierz plik:
Ewidencje Ewidencja czasu pracy kierowcy 2
Pobierz plik:
Ewidencje Harmonogram czasu pracy kierowcy
Pobierz plik:
Ewidencje Harmonogram czasu pracy w przewozach regularnych
Pobierz plik:
Przewóz towarów niebezpiecznych Instrukcja pisemna do przewozu towarów niebezpiecznych
Pobierz plik:

 

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON I-0
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON I-a
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON I-b
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Wniosek o umożenie należności z tytułu składek
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ZUS
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Zaświadczenie płatnika składek
Pobierz plik:
Ubezpieczenia społeczne Zgłoszenie zapytania płatnika (ZUS ZZP)
Pobierz plik: