Spółka partnerska

Jak założyć spółkę partnerską?

Spółka partnerska zaczyna swoje istnienie w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby to nastąpiło należy zgłosić ją do odpowiedniego sądu rejestrowego, wraz z wnioskiem o wpis, który powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę spółki, jej siedzibę, adres, nazwiska oraz imiona partnerów, jak również adresy zameldowania i korespondencyjne;
  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach działania spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • dane osobowe prokurentów albo osób powołanych do zarządu spółki;
  • dane osobowe partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki (nie dotyczy to przypadku, kiedy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów);
  • dane osobowe partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Przeznaczenie spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem działalności. To spółka osobowa prawa handlowego. Głównym celem i przeznaczeniem takiej spółki jest prowadzenie działalności przez osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Daje to im możliwość wykonywania pracy pod własną firmą. Istotne jest, że spółka tego rodzaju nie posiada odpowiedzialności prawnej, ale ma zdolność czynności prawnej. To powoduje, że jest postrzegana jako część obrotu gospodarczego i może działać na rynku.

Istotne jest podczas jej tworzenia, że spółka powinna mieć zaznaczone w swoim opisie, że jest spółką partnerską (można użyć „sp.p.”) albo posiadać oznaczenia „partner”, „partnerzy” i nazwisko minimum jednego tworzącego ją partnera. Widać to często w kancelariach prawnych, np. Kancelaria Jan Kowalski i partnerzy.

Wspólnicy w spółce partnerskiej

Ustawodawca nie daje wątpliwości, kto w rozumieniu prawa wykonuje wolny zawód. Artykuł 88 Kodeksu spółek handlowych mówi, że partnerami w spółce partnerskiej mogą być: aptekarze, adwokaci, architekci, inżynierzy budownictwa, doradcy podatkowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, księgowi, lekarze, dentyści, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzecznicy majątkowi i tłumacze przysięgli. Każdy z nich jako członek spółki jest określany partnerem. Partner musi być osobą fizyczną (tylko one mogą stanowić partnerów) oraz mieć uprawnienia do wykonywania jednego z wolnych zawodów.

Odpowiedzialność wspólników w spółce

W każdej spółce istotny jest element odpowiedzialności wspólników za nią. W przypadku spółki partnerskiej istnieje zasada, że za zobowiązania spółki wynikające z wykonywania przez partnerów wolnego zawodu w ramach spółki, za zobowiązania które wynikają z zaniechań albo działań zatrudnionych przez spółkę osób, które podlegały zwierzchnictwu partnera.
W umowie można zawrzeć jednak informację, że partnerzy mogą odpowiadać całym swoim majątkiem własnym, jak w spółce jawnej, jeżeli wierzyciele nie zostaną zaspokojeni z majątku spółki. Przy tym każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność osobiście, solidarnie z innymi, swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie będące w związku z zadaniami w ramach wolnego zawodu. Taka sytuacja to m.in. zaciągnięcie kredytu przez spółkę.

Spółka partnerska, podobnie jak inne spółki leży w zakresie naszych zainteresowań. Służymy w pełni profesjonalną radą dotyczącą założenia spółki oraz jej prowadzenia. Ułatwiamy kontakt z sądami i innymi przedsiębiorcami, pomagając w przygotowywaniu dokumentacji od umowy założycielskiej po umowy z klientami.