Spółka jawna

Kiedy powstaje spółka jawna?

Spółka jawna to jeden z rodzajów spółek, jaką można założyć i prowadzić z powodzeniem. Wyróżnia ją fakt, że jest spółką osobową i powstaje momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru może być dokonany po warunkiem złożenia wniosku, w którym konieczne jest podanie następujących informacji:

  • nazwy spółki,
  • siedziby oraz adresu spółki,
  • nazwisk oraz imion albo nazw firm wspólników oraz ich adresy, w tym adresy do doręczeń korespondencji,
  • nazwiska oraz imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i podanie sposobu reprezentacji.

Dopiero w momencie wpisu spółka jawna może zacząć działać na rynku. Istotne jest mieć świadomość, że spółka potrzebuje kapitału początkowego, aby mieć podstawy do funkcjonowania. Sam pomysł i chęci to jeszcze nie wszystko, zwłaszcza z perspektywy sądu.

Wkład kapitałowy w spółkę jawną

Kapitał tworzą wkłady wnoszone przez wspólników w spółce. Mogą być one pieniężne albo niepieniężne. Do niepieniężnych wkładów (tzw. aportów) należą m.in. ruchomości (samochody, komputery), nieruchomości, prawa autorskie, prawa patentowe. Wkład musi być zbywalny i dawać możliwość włączenia do bilansu spółki. Ustawy nie określają jaka ma być minimalna wysokość wkładu w spółce jawnej, jednak zaznaczają że wspólnik lub wspólnicy nie mają uprawnień ani zobowiązań do podwyższania swojego wkładu. Wniesiony wkład oznacza że udział kapitałowy wspólnika w spółce jest równy wartości wniesionego przez niego wkładu.

Prawa i obowiązki w spółce jawnej

W spółce jawnej każdy z jej wspólników ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia jej spaw. Nie może być to powierzone osobom trzecim. Ze swojego prawa wspólnik nie może skorzystać jedynie w sytuacji, gdy umowa spółki albo uchwała wykluczają go z tych zadań. Nie dotyczy to jedynie zwykłych czynności, wówczas uchwała nie jest potrzebna Uchwała lub jednomyślna zgoda jest niezbędna w momencie, kiedy działania wspólnika musiałyby przekroczyć zakres zwykłych czynności.

Poza koniecznością reprezentowania spółki w czynnościach każdy ze wspólników ma prawo do udziału w jej zyskach. Ma także udział w stratach, jeśli spółka je generuje. Tylko na podstawie umowy spółka ma możliwość zwolnić go od współudziału w stratach. Istotne jest także, że w spółce jawnej w momencie zmniejszenia się udziału kapitałowego wspólnika w wyniku strat, powstały następnie zysk powinien być przeznaczony na uzupełnienie brakujących udziałów. Wspólnicy mają prawo do wglądu w sytuację finansową firmy, do informacji o jej majątku, interesach, a także do przeglądania wszystkich jej dokumentów. Nie jest to dziwne, gdyż za prawami idą również obowiązki oraz odpowiedzialność za zobowiązania. Odpowiedzialność wiąże się z odpowiedzialnością całym majątkiem, ale tylko wówczas, gdy roszczenia wierzycieli nie mogły być zaspokojone z majątku spółki jawnej.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie spółki, przy ogromie związanych z nią spraw, nie jest proste. Oferujemy swoją profesjonalną pomoc i wsparcie doradcze przy tworzeniu niezbędnych dokumentów, w tym umowy powołującej spółkę do życia, uchwał, wniosków, kompletowania dokumentów do KRS, pozwów, skarg, odwołań. Znamy się na spółkach i wiemy, jak pomóc w prowadzeniu jej spraw.

Prowadzimy obsługę prawną spółek, w tym spółek jawnych oraz udzielany dotyczących ich działania porad. Wiemy, czego możesz potrzebować oraz ułatwiamy Twoją pracę.