przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa finansowe w przedsiębiorstwach

Ogrom regulacji prawnych i instytucji powołano do zwalczania przestępstw realizowanych w przedsiębiorstwach. W wielu przypadkach jednak nie jest to bodźcem prowadzącym do zaprzestania nielegalnych działań w firmie. Jak z tym walczyć?

Czym jest przestępstwo finansowe?

Przestępstwa finansowe w ciągu ostatnich 30 lat coraz bardziej niepokoją rządy na całym świecie. Ta obawa wynika z różnych kwestii, ponieważ wpływ przestępczości finansowej jest różny w różnych kontekstach. Powszechnie uznaje się, że rozpowszechnienie przestępczości motywowanej ekonomicznie w wielu społeczeństwach stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarek i ich stabilności.

Można podzielić przestępstwa finansowe na dwa zasadniczo różne, choć ściśle powiązane, rodzaje zachowań:

 • po pierwsze, są działania, które nieuczciwie generują korzysci dla osób zaangażowanych w dane, nielegalne, postępowanie. Na przykład wykorzystywanie informacji poufnych lub nabywanie własności innej osoby przez oszustwo będzie niezmiennie dokonywane z zamiarem zapewnienia korzyści materialnej. Alternatywnie, osoba może popełnić oszustwo, aby zapewnić korzyści materialne innej osobie.
 • po drugie, istnieją również przestępstwa finansowe, które nie wiążą się z nieuczciwym pobieraniem świadczenia. Chronią one świadczenie, które już zostały uzyskane, lub ułatwiają pobieranie tego świadczenia. Przykładem takiego zachowania jest gdy ktoś usiłuje “prać” pieniądze pochodzące z innego przestępstwa, aby umieścić je poza zasięgiem prawa.

 

Kto popełnia przestępstwo finansowe?

Zasadniczo istnieje siedem grup osób, które popełniają różne rodzaje przestępstw finansowych:

 • zorganizowani przestępcy, w tym grupy terrorystyczne, coraz częściej dokonują oszustw na dużą skalę w celu finansowania swoich operacji,
 • skorumpowani szefowie państw mogą wykorzystać swoją pozycję i moce, aby splądrować budżety swoich (często zubożałych) krajów,
 • liderzy biznesowi lub kierownictwo wyższego szczebla manipulują lub błędnie zgłaszają dane finansowe w celu wprowadzenia w błąd prawdziwej sytuacji finansowej firmy,
 • pracownicy od najstarszych do najbardziej młodszych, którzy kradną fundusze firmowe i inne aktywa należące co przedsiębiorstw w których pracują,
 • spoza firmy oszustwo popełniają klienci, dostawcy, kontrahenci lub osoby niepowiązane z organizacją,
 • coraz częściej oszust „z zewnątrz” zmawia się z pracownikiem, aby łatwiej osiągać większe i lepsze wyniki,
 • wreszcie, odnoszący sukcesy indywidualni przestępcy, seryjni lub oportunistyczni oszuści, posiadający swoje dochody to kolejna grupa osób, które popełniły przestępstwa finansowe.

 

Jakie są główne rodzaje przestępstw finansowych?

Przestępstwo finansowe obejmuje następujące rodzaje przestępstw:

 • Oszustwo,
 • przestępczość elektroniczna,
 • pranie pieniędzy,
 • przekupstwo i korupcja,
 • nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych,
 • bezpieczeństwo informacji.

 

W jaki sposób firma powinna zareagować na podejrzane działania?

Instytucja powinna podjąć odpowiednie działania, jeżeli klient korporacyjny, członek kierownictwa wyższego szczebla lub przedstawiciel klienta jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organ ścigania lub organ regulacyjny.

Instytucje finansowe muszą również wziąć pod uwagę wszelkie obowiązki, jakie mogą mieć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Należy również rozważyć uzyskanie odpowiedniej porady prawnej w celu zmniejszenia ryzyka, że:

 • klienci przelewają lub przenoszą nieuczciwe fundusze lub wykorzystują bank do nielegalnych działań,
 • przekazywanie lub zbywanie aktywów, w tym pieniędzy lub innych instrumentów zbywalnych,
 • przekazywanie lub zbywanie aktywów, w tym pieniędzy lub innych instrumentów zbywalnych,
 • roszczenia konstruktywnie powiernicze przeciwko bankowi zgłaszają strony trzecie w wyniku sporu między stroną trzecią a klientem banku,
 • zarządzane aktywa nie są negocjowane bez odpowiedniego upoważnienia prawnego, gdy przedmiot nakazu przepadku lub ograniczenia wydanego przez sąd

Jak motywować pracowników do walki z oszustwami finansowymi w firmie?

Podstawą każdej udanej walki z oszustwem jest kultura istniejąca wewnątrz instytucji. Przy odpowiedniej motywacji pracownicy pozostają uczciwi i stają się najskuteczniejszą obroną na linii frontu przed oszustem.

Pracownicy stają się zmotywowani, gdy wierzą, że:

 • ich instytucja jest uczciwa i etyczna w kontaktach biznesowych, w tym z klientami, dostawcami i pracownikami,
 • że ich pracodawca traktuje ich z szacunkiem, uczciwie ich wynagradza, sprawiedliwie narzuca dyscyplinę, a tam, gdzie niestety konieczne staje się zwolnienie, wykonuje to uczciwie,
 • że zapobieganie oszustwom jest wspólnym celem całej organizacji na wszystkich poziomach, że zostali przeszkoleni, by uczestniczyć w walce, i że ich wysiłki są doceniane.

 

Dlaczego wykorzystywanie informacji poufnych jest istotne dla osób zajmujących się przestępstwami finansowymi?

 

Świadomość tego, co stanowi czynność wykorzystywania informacji poufnych, jest niezbędna dla specjalistów zajmujących się przestępstwami finansowymi i zgodnością z przepisami w zakresie wykrywania i zapobiegania narażeniu na działanie jako poważne przestępstwo finansowe. Dane regulacyjne pokazują nietypowe ruchy cen akcji – potencjalny wskaźnik nadużyć na rynku – w około 29% ogłoszeń o przejęciu.

Ponadto w przypadku usług finansowych, dyrektorzy mogą popełnić przestępstwo. W tym zakresie specjaliści od przestępstw finansowych i przestrzegania przepisów powinni zapewnić, aby firmy i ich pracownicy w pełni przestrzegali wszystkich odpowiednich zasad ujawniania informacji.

Częściej firmy świadczące usługi finansowe są narażone na wykorzystywanie informacji poufnych przez klientów zaangażowanych w tę działalność. Wszelkie pieniądze, towary lub własność pochodzące z działalności polegającej na wykorzystywaniu informacji poufnych mogą przewidywać przestępstwa związane z praniem pieniędzy w większości jurysdykcji prawa powszechnego.

 

Dlaczego sektor finansowy jest podatny na oszustwa?

Ze względu na skomplikowany charakter usług finansowych wykrywanie i zapobieganie oszustwom w sektorze finansowym stanowi wyzwanie prawie nie do pokonania. Zagrożenia te są zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Mogą pochodzić z organizacji lub spoza niej. Coraz częściej wewnętrzni i zewnętrzni oszuści łączą się, by popełniać znacznie większe działania, niezgodne z prawem.

Ofiarami mogą być same firmy sektora finansowego lub klienci tych firm. Wpływy z oszustw rzadko generuje się w gotówce. Fundusze, które są celem oszustwa, zasadniczo znajdują się już w systemie finansowym, ale niewątpliwie będą musiały zostać przesunięte, aby zmylić ścieżkę audytu.