Jak przebiega zakup spółki?

Działające na rynku spółki radzą sobie lepiej lub gorzej. Czasami po pewnym czasie dochodzi do konieczności likwidacji przedsiębiorstwa. Takie placówki, upadające albo będące już w procesie likwidacji budzą zainteresowanie niektórych firm, skupujących spółki w trudnym stanie. Skupowanie nastawione jest głównie na zysk, jednak bywa również korzystne dla właścicieli lub współwłaścicieli takiej spółki.

Kto skupuje spółki?

Gdy spółka przestaje przynosić dochody i nie opłaca się już jej dłużej utrzymywać istnieją dwa sposoby na rozwiązanie problemu majątku firmy. Pierwszy to spieniężenie go samodzielnie, drugi to sprzedanie spółki. Skupem zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się głównie takimi zakupami, z zachowaniem całkowicie profesjonalnego podejścia. Bardzo często firmy wyszukują samodzielnie likwidowane przedsiębiorstwa. Nie ograniczają się do jednego typu spółek, ale zajmują się różnymi ich typami, czyli:

 • „czystymi” spółkami – nie posiadającymi żadnych zadłużeń w związku z wcześniej prowadzoną działalnością ani żadnych wierzycieli, którzy mogliby upomnieć się o pieniądze,
 • spółkami zadłużonymi – będącymi o krok od rozpoczęcia postępowania upadłościowego,
 • spółkami upadłymi (w upadłości) – przejmuje się w nich zarządy i udziały w momencie, kiedy spółka jest aktualnie w upadłości lub likwidacji.

Poza samym skupem spółek w takiej firmie znajduje się także opcja związana z oddłużaniem spółek. Firmy prostują powstałe finansowe problemy oraz ułatwiają przejście tego etapu. Jest to istotne, gdyż wówczas spółka może skończyć swoją działalność na czysto.

Jaki jest cel skupowania spółek?

Okazuje się, że spółki w stanie likwidacji warte bywają zakupy, ponieważ pozwalają uzyskać pewne korzyści finansowe. Stanowi to korzyść zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Sprzedający praktycznie od razu pozbywa się problemu, jakim byłaby dla niego spółka nie przynosząca już dochodów. Wśród najczęściej wskazywanych powodów sprzedaży spółek innym firmom znajdują się:

 • plany rozpoczęcia innej działalności, w innej branży niż dotychczasowa,
 • problemy pomiędzy wspólnikami,
 • brak celowości w prowadzeniu firmy,
 • brak planów na przyszłość spółki i brak pomysłu jak ją dalej rozwijać,
 • sprawy finansowe.

Wymienione problemy są jedną z przyczyn, które powodują że sprzedanie spółki jest najlepszym z dostępnych rozwiązań. Rozwiązań, które przyniosą korzyści obu stronom. Jednocześnie warto pamiętać, że skupowanie spółek jest całkowicie legalne i w żadnym momencie nie odbywa się na marginesie prawa. Obrót nimi reguluje prawo oraz przepisy znajdujące się w kodeksie spółek handlowych. Jest to gwarancją bezpieczeństwa całego procesu. Ułatwia to także pozbycie się udziałów wszystkim wspólnikom. Nie jest oczywiście konieczne, aby pozbywali się ich wszyscy, gdyż skup spółek wiąże się także z kupowaniem części udziałów tych osób, które chcą się wycofać z biznesu.

Jak weryfikuje się spółki do skupu?

Zanim dojdzie do oficjalnego podpisania umowy zakupu spółka, która jest przedmiotem sprzedaży jest dokładnie sprawdzana. Wiąże się to z ocenieniem czy jej stan nie jest przesadnie zły i czy nabywca, kupując ją, nie będzie miał problemów. Jest to związane z koniecznością przedstawienia przez sprzedającego pewnych dokumentów, a wśród nich:

 • zaświadczenia z ZUS o braku zalegania z opłatami,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 • rachunku wyników oraz bilansu,
 • protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekazania dokumentów posiadanych przez spółkę (umów, dokumentów księgowych, historii konta).

Jakie korzyści daje skup?

Może się wydawać, że skupowanie spółek, które nie przynoszą już dochodów jest specyficzne, lecz daje ono wiele korzyści obu stroną.

Sprzedawca, tzw. zbywca, pozbywa się w takiej sytuacji problemu, jakim jest dla niego nierentowna spółka albo pozbywa się udziałów, którymi nie jest już zainteresowany. Nabywca z kolei zyskuje w ten sposób spółkę do wykorzystania dla własnych korzyści finansowych.

Nabywca sprawdza dokładnie spółkę i posługuje się wówczas dokumentami świadczącymi o braku zobowiązań finansowych firmy. W zawieranej umowie często dodaje się niezbędne informacje, dla zabezpieczenia stron. Dotyczy to stwierdzeń, że spółka nie posiada zaległości finansowych, ale jeżeli w przyszłości ujawniłyby się takie, wówczas odpowiada za nie poprzedni właściciel. To on musiałby pokryć ewentualne roszczenia. Ma to ścisły związek z art. 299 KSH. Ściśle mówi on, że zobowiązana powstałe jeszcze za poprzedniego zarządu są w ramach jego odpowiedzialności, a nie nowego nabywcy. Taka deklaracja ułatwia proste i łatwe przejęcie spółki, wolne od obaw obu stron.