Likwidacja spółki z o.o.

Prosta i skuteczna likwidacja spółki

Istnieje wiele powodów założenia spółki. Zazwyczaj stoi za tym chęć zarabiania pieniędzy oraz samorealizacja. Jednak nie zawsze plany udają się w pełni i czasami spółkę trzeba zlikwidować. Nie można tego zrobić wywieszając na drzwiach napis „zlikwidowane”, „zamykamy”, lecz trzeba przeprowadzić narzucony prawem proces likwidacji, odmienny dla różnych rodzajów spółek.

Czym jest likwidacja spółki?

W momencie zakończenia swojej działalności spółka podaje się procesowi zwanemu likwidacją. Może on trwać od pół roku do roku, do całkowitego i ostatecznego zakończenia spraw firmy. W przypadku spółek kapitałowych, jak i osobowych cele likwidacji są odgórnie określone. Są nimi: załatwienie wszystkich spraw spółki, zakończenie otwartych spraw, spieniężenie majątku, jeżeli spółka jeszcze jakikolwiek majątek posiada.

Cały proces likwidacji powinien przebiegać zgodnie z ustawą, a dokładnie z Kodeksem spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku. Nim spółka zostanie wykreślona z rejestru sądowego przez cały czas posiada pełną osobowość prawną. Oznacza to, że ciągle używa się jej nazwy, mimo że dodaje się do niej określenie „w likwidacji”.

Trudniej przebiega likwidacja spółek kapitałowych, ponieważ nie mogą one z tego procesu w żaden sposób zrezygnować. Musi być przeprowadzony i dopiero jego pełne zakończenie pozwala na wykreślenie spółki z rejestru.

Jak likwidować spółkę?

Z pozoru proces likwidowania spółki jest skomplikowany, lecz to tylko pozory. Składa się z kilku konkretnych etapów. Aby przebiegały prawidłowo powinien być za nie odpowiedzialny członek zarządu spółki albo profesjonalista. Likwidacje przez członka zarządu przeprowadza się przede wszystkim w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chce się uniknąć problemów z procesem likwidacji oraz uniknąć jej niepoprawnego przeprowadzenia warto pomóc sobie znajomością kilku kroków:

  • kompletacja dokumentów związanych z likowaną spółką,
  • wyznaczenie likwidatora (członka zarządu, komplementariusza, profesjonalnego likwidatora),
  • sfinalizowanie bieżących spraw spółki,
  • wygaszanie aktywnych jeszcze funkcji spółki,
  • przygotowanie oraz kompletowanie wszystkich sprawozdań finansowych spółki,
  • oficjalne ogłoszenie likwidowania spółki poprzez podanie tego faktu do publicznej wiadomości w Monitorze Gospodarczym i Sądowym,
  • dokonanie wyrejestrowania spółki z sądów oraz urzędów,
  • zorganizowanie prawidłowego oraz bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania dokumentacji spółki w stanie likwidacji.

Zasady likwidacji spółek osobowych

Do spółek osobowych określonych w przepisach prawnych zalicza się: spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki jawne.

Likwidowanie spółek osobowych jest prostsze od likwidacji spółek kapitałowych. Główną różnicą jest fakt, że nie wszystkie spółki osobowe muszą przejść proces likwidacji. Pewną ich grupę można bez zbędnych problemów wykreślić z rejestru spółek. Skomplikowanej procedurze podlegają przede wszystkim spółki komandytowo-akcyjne.

Charakterystyczne dla spółek jawnych jest to, że mogą szybko skończyć istnienie i przestać funkcjonować. Trzeba jedynie wykreślić je z rejestru sądowego. Oznacza to, że w przypadku takich spółek likwidacja jest jedynie opcjonalna. Jeśli jednak do niej dochodzi, wówczas konieczne jest spieniężenie majątku posiadanego przez firmę oraz dokładnie zakończenie wszystkich jej spraw. Za ogłoszeniem upadłości przez spółkę jawną odpowiedzialne są różne przyczyny, w tym podjęcie przez zarząd decyzji o jej likwidacji. Tak samo działa to w przypadku spółek partnerskich oraz komandytowych.

Wspomniana już spółka komandytowo-akcyjna wymaga jednak przeprowadzenia kompletnego procesu likwidacji. Dopiero po jego przejściu skreśla się ją z listy. W jej przypadku za przeprowadzenie likwidacji są odpowiedzialni komplementariusze.

Zasady likwidacji spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe są dość specyficzne. To oznacza, że proces ich likwidowania jest bardziej rozbudowany. Jeżeli nie przestrzega się przepisów i likwidacji nie będzie, to spółki nie wykreślimy z rejestru.

Momentem początku likwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest chwila, gdy zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki, tj. takie, które zgodnie z umową spółki powodują konieczność likwidacji. Na tym etapie likwidator zaczyna zajmować się sprawami spółki, wygaszając je stopniowo, wyprzedaje majątek oraz zgłasza likwidację w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. To pozwala na zawiadomienie ewentualnych wierzycieli spółki.

W przypadku spółek akcyjnych proces likwidacji rozpoczyna się w momencie, kiedy zarząd wydaje uchwałę o likwidacji. W takiej sytuacji likwidatorem staje się członek zarządu, który musi przede wszystkim spieniężyć posiadany jeszcze przez spółkę majątek. Operacja trzeba prowadzić w taki sposób, żeby z uzyskanych pieniądzy spłacić ewentualnych wierzycieli spółki. Jeśli kwota będzie zbyt mała, wówczas rozpoczyna się proces upadłości.