likwidacja spółki

Odpowiedzialność Zarządu za zobowiązania – to już staje się nudne.

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu, jeżeli niewypłacalność spółki warunkująca odpowiedzialność zarządu nastąpiła po jego odwołaniu – wyrok SN z 1 marca 2016 r. (sygn. akt: I UK 91/15).

Odpowiedzialność Zarządu za zobowiązania

Należy także pamiętać o najważniejszym: bezskuteczność egzekucji, klucz w odpowiedzialności członków zarządu, oraz ich ochrony. Bezskuteczność egzekucji określona jest w art. 116 § 1 ordynacji podatkowej. Oznacza sytuację, w której nie ma wątpliwości, że nie zachodzi żadna możliwość zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek części majątku spółki. Tak brzmi wyrok NSA z dnia 09.07.2014r., II FSK 1309/12, LEX nr 1518854.

Pamiętaj! Dopóki jest majątek, dopóty nie ma podstaw do: 299/586 KSH oraz 116 op. (majątek to nie tylko gotówka w kasie). Polecam także lekturę niekorzystnych orzeczeń Sądów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania. Konkluzja zawsze jest taka sama: majątek, majątek, majątek i po dziesiąte majątek i nieważne w jakiej postaci, ważne aby przewyższał zobowiązania! Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapraszam na spotkanie w naszym warszawskim biurze.