Likwidacja spółki – wierzyciele i ich prawa – fabryka

Likwidacja spółki – wierzyciele i ich prawa – fabryka


W myśl Ustawy – Prawo upadłościowe, Wierzyciel ma prawo do odzyskania środków finansowych od spółki będącej dłużnikiem, m.in. w sytuacji, kiedy posiada dowód, mogący stanowić podstawę do zwrotu roszczenia. Ogólna zasada regulująca problem dowodu roszczenia stanowi, że wierzyciel jest zobowiązany przedstawić swoje roszczenie sędziemu w czasie wskazanym w trakcie postępowania upadłościowego.

Dowód roszczenia to pisemne oświadczenie poparte dokumentami potwierdzającymi żądanie. Zasadniczo jest to zbiór danych wierzyciela (imiona, nazwiska i adresy), wartość i kategoria roszczenia, dowody, zastawy i informacje, czy inne postępowanie w stosunku do roszczenia są prowadzone.

Dowód roszczenia wobec spółki w upadłości

Niezbędnym do wyegzekwowania roszczenia, jest przedłożenie kopii dowodu roszczenia i dokumentacji uzupełniającej.

Należy pamiętać, że dowód roszczenia jest oceniany przez sędziego pod kątem formalnym. Jeżeli wierzyciel jest przedsiębiorcą lub jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i dowód roszczenia nie spełnia wymogów określonych w Ustawie, nie jest on brany pod uwagę.

Gdy dowód roszczenia jest poprawnie sporządzony pod kątem formalnym, sędzia przekazuje dowód roszczenia wobec powiernika, nadzorcy masy upadłościowej lub syndyka masy upadłościowej, który sprawdza czy jest on potwierdzony dokumentacją finansową spółki w upadłości, a następnie wzywa ją do złożenia oświadczenia, czy przyjmuje roszczenie.

Lista roszczeń wobec spółki w upadłości

W momencie, kiedy upływa termin składania roszczeń, możliwość dodania ich do listy – wygasa. Lista roszczeń spółki w upadłości może być jednak modyfikowana w razie szczególnej konieczności.

Ustawa reguluje obowiązkową treść listy roszczeń, która obejmuje:

  • Potwierdzoną wartość roszczeń,
  • Kategorię roszczenia, informację o tym, czy roszczenie jest zabezpieczone,
  • niezależnie od tego, czy wierzyciel ma prawo do odszkodowania, informacje o innych postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczenia.

Lista roszczeń jest przekazywana sędziemu-komisarzowi. Wierzyciele spółki, spółka w upadłości i inne strony postępowania, mające w tym swój interes, są uprawnieni do sprzeciwu. Zastrzeżenia są uznawane przez sędziego-komisarza na rozprawie. Po takim przebiegu zdarzeń, spory są rozwiązywane, a gdy nie ma zastrzeżeń, sędzia-komisarz potwierdza listę roszczeń.

W polskim prawie upadłościowym istnieją dwie formy reprezentujące wierzycieli. Pierwsza to spotkanie wierzycieli. Zwołuje je sędzia-komisarz w momencie:

– gdy prawo wymaga uchwały wierzycieli;

– na wniosek co najmniej dwóch trzecich wierzycieli reprezentujących co najmniej jedną trzecią bezspornych roszczeń;

– gdy sędzia-komisarz uzna to za konieczne.

Spotkanie wierzycieli spółki w upadłości

Sędzia ogłasza datę i miejsce takiego spotkania. Ważnym jest, aby wspomnieć, że on również uczestniczy w spotkaniu, jednak nie zabiera głosu w trakcie głosowania. Uchwała dotycząca roszczeń jest podejmowana większością głosów obecnych wierzycieli, którzy reprezentują co najmniej jedną piątą roszczeń należących do wierzycieli z prawem do uczestniczenia w spotkaniu.

Sędzia-komisarz ma prawo do zniesienia uchwały podjętej przez wierzycieli, w momencie, gdy:

– jest niezgodna z prawem;

– jest sprzecza z dobrymi praktykami;

– ostro narusza interes wierzyciela.

Rada Wierzycieli spółki

Na pierwszym spotkaniu wierzyciele mają prawo do ustanowienia Rady Wierzycieli. Ponadto Rada Wierzycieli może być utworzona przez sędziego-komisarza, gdy uzna on to za potrzebne.

Rada składa się z 3 do 5 członków i 1 lub 2 zastępców wyznaczonych przez sędziego-komisarza wśród wierzycieli, których roszczenia są bezsporne lub posiadają niepodważalne dowody.

Z reguły pierwsze spotkanie wierzycieli, zwołane zostaje przez sąd w celu podjęcia uchwały dotyczącej formy postępowania, wyboru rady wierzycieli i zawarcia umowy z dłużnikiem.

Rada Wierzycieli nie może zostać zwołana w momencie, kiedy koszty jej zwołania będą nadmierne lub gdy roszczenia sporne przekroczą 15% wszystkich roszczeń.

Wierzyciele mogą w dowolnym momencie zażądać od sędziego ustanowienia rady i zmiany jej składu. Jeśli sędzia nie przyjmie wniosku, wierzyciele na posiedzeniu mają prawo do zmiany składu rady w drodze głosowania.

Ustawa podkreśla, że rada wierzycieli, zrzesza wierzycieli oraz pomaga powiernikowi, nadzorca lub administrator, nadzoruje czy wykonują oni swoje obowiązki właściwie oraz monitorują stan finansowy spółki – wydaje również opinie, w razie potrzeby.

Zarówno rada i jej członkowie mogą występować indywidualnie. Ponadto mają oni prawo poprosić sędziego o odwołanie tych urzędników. Rada może również zażądać od nich wyjaśnienia i przeglądu dokumentów, dotyczących działań takich, jak:

– sprzedaż praw i roszczeń;

– zaciąganie pożyczek i kredytów;

– wykonanie wzajemnej umowy, odstąpienie od umowy;

– potwierdzenie, zrzeczenie się i zawarcie umowy,

-ugoda dotycząca kwestionowanych roszczeń, jak również wniesienie sporu do sądu arbitrażowego w celu rozstrzygnięcia;

W przypadku rozważenia reorganizacji, Rada wyraża zgodę na zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w upadłości lub syndyka masy upadłościowej. Rada Wierzycieli podejmuje decyzje w formie uchwały większością głosów. Kiedy Radę monitoruje powiernik, syndyk masy upadłościowej lub nadzorca i nadzoruje stan majątku spółki, może działać poprzez indywidualnych członków, którzy są upoważnieni do wykonywania czynności w imieniu Rady.

Zgodnie z art. 208 ustawy, na posiedzenie Rady powołuje się powiernika (lub zarządcę masy upadłościowej), który również przewodniczy mu bez prawa do głosu. Kiedy spotkanie jest zwoływane w celu monitorowania działań, najstarszy członek działa jako prezydent, chyba że Rada postanowi inaczej. Ponadto posiedzenie Rady może zostać zwołane przez sędziego-komisarza. Ma on prawo zrzec się uchwały, która jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami. Decyzję sędziego-komisarza można jednak odwołać.

Należy dodać, że sędzia-komisarz wykonuje obowiązki zarezerwowane dla rady, jeżeli nie jest ustanowiony i działa zamiast takiego podmiotu.

Na pierwszym spotkaniu wierzycieli umowa może zostać zawarta, gdy co najmniej połowa wierzycieli posiadających ¾ wszystkich roszczeń potwierdzonych tytułami egzekucyjnymi lub bezspornymi lub możliwymi do udowodnienia bierze udział w głosowaniu.

Powyższemu posiedzeniu przewodniczy sędzia będący członkiem sądu decydującego w danej sprawie. Obejmuje on dłużnika, tymczasowego nadzorcę lub egzaminatora w postępowaniu upadłościowym oraz wierzycieli, których roszczenia są potwierdzone w tytułach egzekucyjnych. Dodatkowo sąd może umożliwić uczestnictwo innym wierzycielom, jeśli ich roszczenia są bezsporne lub możliwe do udowodnienia

No Comments

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.