Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki w praktyce

Spółkę w Polsce można zlikwidować wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i polskiej ustawy o prawie gospodarczym.

Przyczyny likwidacji firmy mogą się różnić, w zależności od stwierdzenia, że firma osiągnęła swoje cele lub nie jest już opłacalna do dalszego prowadzenia dla realizacji przyszłych projektów.

Procedura likwidacji spółki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

Likwidacja spółki jest sformalizowanym procesem składającym się z kilku etapów, prowadzącym do skutecznego zamknięcia działalności spółki, która następnie przestaje istnieć. Procedura ta może być przeprowadzona skutecznie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada wystarczające środki na zamknięcie działalności spółki. Przede wszystkim liczy się zaspokojenie lub zabezpieczenie praw wierzycieli i akcjonariuszy spółki. Rozwiązanie spółki wchodzi w życie dopiero po zakończeniu likwidacji, z chwilą usunięcia spółki z rejestru spółek handlowych. Likwidacje prowadzi się pod obecną nazwą spółki z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji”. Podczas procedury likwidacji spółka zachowuje swoją tożsamość prawną. Do czasu likwidacji nie wypłaca się zysków akcjonariuszom, nawet częściowo. Aktyw spółki nie dzieli się, dopóki wszystkie zobowiązania spółki nie zostaną wypełnione. Otwarcie procedury likwidacyjnej spowoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa (specjalnego pełnomocnictwa). W okresie likwidacji nie udziela się prokury.

Likwidacja i wyrejestrowanie jednostki gospodarczej mogą być trudnym i złożonym procesem, a profesjonalna pomoc pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Podejście do likwidacji spółki zależy od różnych warunków, w szczególności ograniczeń czasowych i sytuacji finansowej firmy. Bez wiedzy specjalistycznej możesz wpaść w wiele pułapek. Dobrze więc zamknąć lub zlikwidować spółkę, nie pozostawiając za sobą stosu zobowiązań administracyjnych.

Procedura likwidacji spółki jest wysoce sformalizowana i składa się z kilku etapów. Rozwiązanie spółki w drodze likwidacji jest możliwe tylko wtedy, gdy spółka jest wypłacalna i posiada wystarczające środki finansowe, aby zakończyć proces likwidacji. Mogą one też być dostarczone przez akcjonariusza. Oznacza to, że fundusze muszą być dostępne, aby zaspokoić prawa wierzycieli i udziałowców. 

Jakie są kroki do likwidacji firmy w Polsce?

Proces likwidacji spółki rozpoczyna się od wyceny aktywów i długów, którymi spółka dysponuje. Oceny tej dokonują księgowi firmy. Jednocześnie mają oni obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i zamykania wszelkich ksiąg rachunkowych spółki. Po dokonaniu oceny aktywów i zobowiązań, nie później niż 15 dni od decyzji o likwidacji, księgowi muszą opracować raport zwany bilansem. Ten bilans likwidator przedstawia przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Nieoczekiwane dodatkowe koszty pokrywa się z funduszu specjalnie otwartego na te działania

Podczas spotkania, na którym podejmowana jest decyzja o likwidacji, wyznacza się przedstawiciela spółki w celu podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ułatwienia procesu likwidacji. Obowiązki Rady Dyrektorów powierza się temu likwidatorowi, ale nie może on podjąć żadnych działań niezwiązanych ściśle z procesem likwidacji.

Jego pierwszym działaniem jest poinformowanie Krajowego Rejestru Sądowego o decyzji likwidacyjnej nie później niż siedem dni od jego powołania. Ogłoszenie o likwidacji polskiej spółki publikuje się następnie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Poza tym, wszystkich znanych wierzycieli powiadamia się na piśmie o rozpoczęciu procesu likwidacji. W powiadomieniu przedstawia się również warunki ubiegania się o kredyty i maksymalny dzień, w którym można składać te wnioski.

Wnioski wierzycieli mają pierwszeństwo przed roszczeniami członków spółki. Dopiero po zaspokojeniu roszczeń pozostałe aktywa rozdziela się między akcjonariuszy.

Następnie likwidator musi opracować raport dotyczący działań podjętych w trakcie procesu, pozostałych aktywów, sposobu pokrycia roszczeń i innych aspektów procesu likwidacji. Jeśli raport zostanie zatwierdzony, likwidator musi złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Firma nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej w przyszłości.

Księgi i rachunki firmowe wysyła się do posiadacza. Kopia raportu likwidacyjnego wraz z informacjami dotyczącymi sądu, które umożliwiły usunięcie spółki z rejestrów, przesyła się do urzędów skarbowych, banków, w których spółka otworzyła rachunki w Biurze Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Statystycznym. Przed rozpoczęciem całej procedury likwidacyjnej zaleca się zasięgnięcie porady wykwalifikowanego prawnika. Będzie on w stanie przeprowadzić Cię przez cały proces.

Jak długo trwa likwidacja firmy w Polsce?

Czas trwania procesu likwidacji spółki może się różnić w zależności od firmy i trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Nawet po zakończeniu procesu, księgi rachunkowe przechowuje się przez co najmniej pięć lat po. Ponadto dokumentacje płac i dokumenty pracowników przechowuje się przez co najmniej piętnaście lat. Firmę można otworzyć z kilku uzasadnionych powodów.

Główne działania dotyczące likwidacji spółki w Polsce:

  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uchwał w sprawie rozpoczęcia likwidacji oraz powołanie likwidatora
  • Zapewnienie odpowiedniej osoby jako likwidatora firmy
  • Zgodnie z instrukcjami klienta: zamknięcie wszystkich bieżących emisji, zbieranie długów, należności, rozliczenie zobowiązań i zbycie aktywów
  • Przygotowanie wszystkich sprawozdań finansowych wymaganych w procesie likwidacji
  • Przygotowanie wszystkich wymaganych uchwał akcjonariuszy i sprawozdań likwidatora
  • Wyrejestrowanie firmy z sądu i innych organów
  • Przechowywanie zlikwidowanych zapisów firmy przez ustawowy okres