Umowa o dzieło

Likwidacja różnych rodzajów spółek

Nie wszystkie spółki mają możliwość trwania niezmiennie przez lata, a nawet dekady. Zdarza się, że spółka nie radzi sobie, nie zarabia, nie ma możliwości rozwoju lub z innych przyczyn czas ją zlikwidować. Przyczyny likwidacji mogą być różne, jednak wiążą się z koniecznością przeprowadzenia prawidłowego procesu likwidacyjnego. W zależności od rodzaju spółki mogą one nieznacznie różnić się między sobą.

Likwidacja spółki, co to jest?

Likwidacją spółki nazwa się zakończenie jej działalności, spowodowane różnymi przyczynami. Całe postępowanie trwa od 6 do 8 miesięcy. Tak w spółkach osobowych, jak i kapitałowych głównym zadaniem procesu są dwa cele. Są nimi: całkowite zakończenie prowadzonych przez spółkę spraw oraz spieniężenie posiadanego majątku.
Aby likwidacja przebiegała zgodnie z obowiązującymi zasadami niezbędne jest wykonywanie ustaleń poczynionych w ustawie z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych. Likwidowana spółka podczas całego procesu, aż do wykreślenia jej z rejestru sądowego zachowuje osobowość prawną. Nazwa spółki powiększa się o określenie „w likwidacji”. Trzeba pamiętać, że jeżeli prowadzi się spółkę kapitałową, z likwidacji nie można zrezygnować, jest niezbędna zanim dojdzie do wykreślenia.

Pierwsze kroki w likwidacji

Proces likwidacyjny nie jest kwestą napisania „likwidujemy”. To złożony proces, który powinien być przeprowadzony przez profesjonalistę lub przez członków zarządu danej firmy, jeżeli ustawa tak przewiduje (spółki z o.o.). Żeby nie mieć problemów w czasie procesu należy wiedzieć, że do jego poprawnego przeprowadzenia trzeba będzie podjąć następujące kroki:

  • otwarcie likwidacji, przygotowanie dokumentów związanych z jej początkiem;
  • powołanie likwidatora do likwidacji (może być nim członek zarządu lub komplementariusz);
  • zamknięcie aktualnych spraw prowadzonych przez spółkę;
  • zamknięcie aktywnej działalności prowadzonej przez spółkę, jej wygaszenie;
  • sporządzenie i sprawdzenie kompletności sprawozdań finansowych spółki;
  • ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Gospodarczym i Sądowym;
  • wyrejestrowanie spółki z urzędów i sądów;
  • zapewnienie przechowywania dokumentacji po zlikwidowanej spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółki osobowe w likwidacji

Do spółek osobowych należy zaliczyć: spółki komandytowe, jawne, praz komandytowo-akcyjne. Ich likwidacja jest miej skomplikowana, niż spółek kapitałowych. Przede wszystkim nie wszystkie muszą być poddane temu procesowi i część może być bez problemu wykreślona z rejestru. Likwidację muszą przejść jedynie spółki komandytowo-akcyjne.
Spółka jawna kończy swoje działanie w chwili skreślenia jej z rejestru prowadzonego przez sąd. Likwidacja jest w jej przypadku opcjonalna. Ale jeżeli do niej dochodzi, wówczas spienięża się majątek firmy i kończy jej rozpoczęte sprawy. Do sytuacji, kiedy spółka jawna zgłasza stan upadłości może dojść w różnych sytuacjach. Są nimi: śmierć wspólnika, decyzja zarządu o upadłości spółki, prawomocne orzeczenie sądowe rozwiązujące spółkę. Tak samo postępuje się przy spółce komandytowej, partnerskiej.

Jak wspomniano spółka komandytowo-akcyjna jest jedyną w tej grupie, która przed wykreśleniem musi być poddana procesowy likwidacji. Dopiero po nim zostaje skreślona z listy. W jej przypadku likwidatorem są komplementariusze i nie jest konieczne ustalenie odrębnej osoby do pełnienia tej funkcji.

Spółki kapitałowe w likwidacji

Z uwagi na swoją specyfikę spółki kapitałowe wymagają nieco bardziej rozbudowanego procesu likwidacji. Wykreślenie z rejestru nie nastąpi bez jego przeprowadzenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna proces, kiedy pojawią się przesłanki do tego, np. pojawiają się sytuacje, które w myśl umowy oznaczają zlikwidowanie spółki. Od tej chwili wyznaczony likwidator zajmuje się zakończeniem spraw spółki, spieniężaniem jej majątku, ogłoszeniem likwidacji w Monitorze Gospodarczym i Sądowym w celu zawiadomienia ewentualnych wierzycieli.

Spółka akcyjna natomiast rozpoczyna proces likwidacyjny w chwili, kiedy jej zarząd decyduje uchwałą o rozwiązaniu spółki. Likwidator, którym często bywa członek zarządu, musi zadbać przede wszystkim o spieniężenie masy majątkowej spółki w taki sposób, żeby zabezpieczyć pretensje wierzycieli. Gdy masa jest za mała, a pieniędzy nie wystarcza konieczne jest wdrożenie w procesu upadłościowego