Spółka

Zakup udziałów w spółce – krok po kroku.

 1.  Analiza bilansu / sprawozdania finansowego.
 2. Negocjacja ceny za udziały.
 3. Zakupienie przez nas 100% udziałów w spółce.
 4. Odwołanie członków Zarządu – uchwała.
 5. Powołanie nowego składu Zarządu – uchwała.
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi na okres wykonywania przez niego czynności – uchwała.
 7. Zmiana siedziby spółki – uchwała.
 8. Zmiany nazwy spółki (firmy) – uchwała.
 9. Uzupełnienie PKD, jeżeli występuje taka konieczność – uchwała.
 10. Podwyższenie kapitału zakładowego – uchwała.
 11. Przejęcie protokołem pełnej dokumentacji spółki, tj.:
  • księgowości,
  • kadry,
  • korespondencji,
  • umów,
  • dokumentów statutowych / założycielskich,
  • wszelkich licencji, koncesji, zezwoleń, patentów – jeżeli występują,
  • praw majątkowych.

Przygotowanie dokumentacji do następujących instytucji:

 • KRS – zmiany,
 • GUS – wpisanie nowego PKD / określenie głównej działalności,
 • US – NIP-2 wraz ze zmianami,
 • ZUS – wyrejestrowanie spółki jako pracodawcy.

Zmiana w KRS następuje w dniu zakupu udziałów w spółce.