Jakie prawa mają wierzyciele i jak radzić sobie z presją wierzycieli?

Jeśli Twoja firma ma coraz większe długi, a wierzyciele nieustannie ponaglają Cię z płatnościami, nie masz czasu do stracenia. Jako dyrektor firmy, zmagający się z presją wierzycieli, musisz zdać sobie sprawę, że nie jesteś sam. Masz do wyboru wiele opcji.

Tysiące firm w Polsce, co roku, musi borykać się z trudnościami finansowymi i niewypłacalnością przedsiębiorstw. Często okazuje się, że każdy scenariusz, z którym się spotykamy, jest inny. Niektóre firmy wymagają drobnej restrukturyzacji i podstawowych porad w zakresie zadłużenia, aby pomóc im znów prosperować. Inne wymagają interwencji ostatniego rowu, aby oszczędzić na likwidacji lub ograniczeniu szkód, jeśli proces ten stał się nieunikniony.

Presja wierzyciela może czasem wytrącić z równowagi. Na przykład poprzez utratę kluczowego kontraktu lub klienta nasza sytuacja znacznie się pogarsza. Czujesz, że tracisz grunt pod nogami i nie jesteś już w stanie sprostać finansowym wymaganiom, jakie generuje przedsiębiorstwo i współpraca z partnerami.

Urząd Skarbowy jest najczęstszym wierzycielem biznesowym i dla wielu dyrektorów firm może to być zniechęcająca perspektywa radzenia sobie z nim. Urząd Skarbowy jest w stanie wydać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, wejść do lokalu i przejąć własność firmy. Zajęty majątek sprzeda na aukcji publicznej, aby zrekompensować to, co firma jest mu winna. W najpoważniejszych sprawach, potocznie zwana “Skarbówka” może złożyć wniosek o likwidację niewypłacalnej firmy.  Jest to najgorszym koszmarem każdego dyrektora.

Pamiętaj, że istnieją jednak opcje, które umożliwiają radzenie sobie. Powinieneś zorganizować sobie czas na negocjacje z wierzycielami, niezależnie od tego, czy są to wierzyciele handlowi czy instytucje publiczne. W zależności od okoliczności firmy możemy być w stanie przywrócić lukratywną działalność firmy.

Odpowiedzialność dyrektora spółki w obliczu niewypłacalności

Gdy jesteś dyrektorem lub właścicielem borykającej się z problemami firmy, radzenie sobie z wymagającymi wierzycielami może być stresujące. Wierzyciele wykorzystują niekiedy niezbyt kulturalne rozmowy telefoniczne i e-maile. Niestety wielu dłużników jest zaniepokojonych możliwością uznania ich za niewypłacalnych w sądzie, że są zbyt nieśmiali, aby odeprzeć presję wierzycieli. W twoim interesie byłoby komunikowanie się i negocjowanie z instytucjami i / lub prywatnymi pożyczkodawcami, wobec których jesteś zadłużony. Nie jesteś prawnie zobowiązany do znoszenia nadmiernego nękania lub niestosownej presji. Pełniejsze zrozumienie praw wierzycieli pomoże ci uchronić się przed pożyczkodawcami, którzy stosują taktykę odstraszania, aby wymusić współpracę.

Jakie prawa ma wierzyciel przy ściąganiu długu?

Wierzyciel może starać się odzyskać długu od Ciebie, bezpośrednio żądając spłaty. Może też zdecydować się na przekazanie tego zadania firmie windykacyjnej lub sprzedać dług osobom trzecim. Pożyczkę zabezpieczoną prawnie na aktywach lub nieruchomościach, wierzyciel może wyegzekwować poprzez przejęcie aktywów / nieruchomości. Ma także prawo do doręczenia Ci pisemnego zawiadomienia z żądaniem spłaty pożyczki i należnych odsetek, jeżeli stała się ona wymagalna.

Jak rozpoznać, czy wierzyciel przekracza swoje granice?

Nie musisz żyć w strachu przed odebraniem telefonu lub sprawdzeniem poczty. Jeżeli wierzyciel przekroczy określony próg, może być winny nękania, a ty możesz być w stanie wystąpić o odszkodowanie w sądzie. Zgodnie z prawem polskim wierzyciela można oskarżyć o molestowanie lub niewłaściwe zachowanie w związku z:

  • Nadmiernym kontaktem, który można uznać za nękanie (kilka razy dziennie) lub w nieodpowiednich porach (wczesnym rankiem lub późną nocą),
  • Korzystanie z wielu podmiotów windykacyjnych w celu żądania spłaty tego samego długu,
  • Naciskając na Ciebie, aby dokonywać większych spłat niż jest to wymagane,
  • Podejmowanie agresywnych prób kontaktu w miejscach osobistych (np. miejsce pracy) lub za pośrednictwem portali społecznościowych (np. Twitter lub Facebook),
  • Mówiąc, że grozi ci kara więzienia, jeśli nie spłacisz długów; brak spłaty w większości przypadków nie jest przestępstwem.

Jeśli wierzyciele stosują którąkolwiek z powyższych metod, możesz być w stanie zmniejszyć lub wyeliminować dług. Zaległą kwotę można potrącić z sumą należną za nękanie i z przyznaną rekompensata.

Kiedy wierzyciel może wnieść sprawę do sądu?

Wierzyciel może skierować wniosek do sądu w celu poddania cię przymusowej formalnej procedurze niewypłacalności. To zwykle prowadzi do bankructwa. Jeśli otrzymałeś ustawowe żądanie wymagające spłaty należnego długu i nie wywiążesz się z niego w określonym na podstawie ustawy, czasie, zostaniesz uznany za niewypłacalnego. Rozpocznie się postępowanie sądowe. Podobnie, jeśli nie byłeś w stanie spłacić kredytu hipotecznego, a odsetki były zaległe przez czas od ponad dwóch miesięcy. Wtedy wierzyciel ma prawo do wniesienia sprawy do sądu w sprawie posiadania obciążonej nieruchomości.

Jakie prawa przysługują wierzycielowi w trakcie postępowania upadłościowego i postępowania windykacyjnego?

Chociaż celem każdej procedury upadłościowej jest generalnie maksymalizacja interesów wierzycieli, należy zauważyć, że istnieją pewne ograniczenia. Niektóre postępowania wyeliminują wymóg dłużnika dotyczący spłaty niektórych długów. Wierzyciel może zgodnie z prawem zakwestionować wierzytelność dłużnika i ma prawo do bycia wysłuchanym w każdym zgłoszeniu upadłości. Wierzyciele nie muszą być obecni na pierwszej rozprawie upadłościowej, aby zakwestionować roszczenie upadłościowe dłużnika.

Co możesz zrobić, aby złagodzić presję wierzycieli?

Najlepszym sposobem na złagodzenie presji wierzycieli jest wynegocjowanie korzystnej dla obu stron umowy o spłacie. Zapewni to dłużnikowi dodatkowy potrzebny czas i łagodność w trakcie postępowania. A jednocześnie wierzyciel zyska pewność, że dług zostanie spłacony. Jeśli nie jesteś w stanie przekonać wierzyciela do niezależnego zawarcia umowy, możesz skorzystać z pomocy. Większy sukces rozmów może zapewnić skorzystanie z pomocy licencjonowanego specjalisty ds. niewypłacalności. W procedurze układowej współpracujesz z ekspertem ds. niewypłacalności, aby sformułować realny plan spłaty. Plan spłaty przedstawia się wierzycielom w drodze profesjonalnie sporządzonej oferty. Inne sposoby zmniejszenia presji wierzycieli obejmują poszukiwanie pożyczek konsolidacyjnych lub innych rozwiązań finansowych. Uzyskanie środków dodatkowych w celu spłaty zadłużenia oczywiście też kosztuje.

Jaka jest rola syndyka w środowisku korporacyjnym?

Czas podjąć działania w sprawie zarządu komisarycznego, zanim wierzyciele zaczną działać jako pierwsi! Kiedy firma pożycza środki od pożyczkodawcy zawiera się umowę. W umowie pożyczki zawarte są postanowienia, które dają wierzycielowi zabezpieczenia w aktywach spółki w celu zagwarantowania spłaty. Istnieją dwa główne typy podmiotów, działających w przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań określonych umową:

  • Podmiot działający w obszarze ustawy o prawie własności. Jest to podmiot wyznaczony przez wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika ze spłaty kredytu hipotecznego zabezpieczonego prawem do nieruchomości. Podmiot taki przejmuje własność nieruchomości dłużnika i ma prawo do maksymalizacji jej wartości, zorganizowania sprzedaży / przejęcia lub pobrania czynszów.
  • Podmiot, działający w sferze administracyjnej . To podmiot wyznaczony przez posiadacza / pożyczkodawcę po niewykonaniu przez spółkę zobowiązania, które jest zabezpieczone zmienną lub stałą opłatą na aktywach spółki. Wszelkie opłaty od aktywów spółki zawartych w sporządzonej umowie, muszą być odpowiednio zarejestrowane, a wszelkie opłaty od budynków / gruntów muszą być zarejestrowane w rejestrze gruntów. “Odbiorca administracyjny” ma prawo kontrolować operacje biznesowe i wykorzystywać majątek spółki w celu ułatwienia windykacji długów wobec pożyczkodawcy.

Oba rodzaje syndykatu mogą wystąpić w środowisku korporacyjnym. Jeśli firma ma stałą hipotekę zabezpieczoną obciążeniem w swoim biurze / budynku, może zostać przeniesiona do zarządu komisarycznego, jeżeli warunki hipoteki zostaną naruszone. Jeśli firma pożyczyła środki od pożyczkodawcy za pośrednictwem pisemnej umowy i narusza jej warunki, może podlegać kontroli operacji administracyjnych pod nadzorem syndyka.

W jaki sposób pożyczkodawca wyznacza podmiot, który zajmie się odzyskaniem jego wierzytelności?

W rzadkich przypadkach pośredników może wyznaczyć organ zarządzający lub sąd, jednak większość spotkań odbywa się w drodze postępowania prywatnego. Pożyczkodawca musi po prostu sporządzić list z terminem spotkania ze stroną, którą chce wyznaczyć jako odbiorcę. To wezwanie na spotkanie zawiera informacje takie jak warunki pierwotnej umowy pożyczki, opis warunków, które naruszono oraz szczegółowe informacje na temat delegowanych obowiązków / uprawnień odbiorcy.

Obowiązki odbiorcy w zakresie korporacyjnego zarządu komisarycznego

Podstawowym celem podmiotu “ściągającego” wierzytelność jest maksymalizacja zainteresowań dla podmiotu będącego Wierzycielem. Odbiorca administracyjny przejmuje wyłączne zarządzanie działalnością niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Może zdecydować się na kontynuowanie obrotu w zwykły sposób, likwidację aktywów spółki (tj. – sprzedaż wszystkich zapasów), sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości, rezygnację z bieżących umów lub wykonywanie szerokiej gamy innych funkcji administracyjnych. W większości przypadków syndyk po prostu zlikwiduje aktywa spółki, aby spłacić wierzyciela tak szybko, jak to możliwe.

Jakie są zalety i wady zarządu komisarycznego?

W przypadku naruszenia przez spółkę warunków umowy, dotyczącej m.in. spłaty zadłużenia, procedura zwrotu należności może podlegać formalnej procedurze upadłości zwanej zarządem komisarycznym. W trakcie tego procesu, Wierzyciel wyznacza syndyka, który przejmie całkowitą własność i kontrolę nad aktywami spółki. Zadaniem syndyka jest ocena finansów i działalności spółki. Następnie określa on najbardziej odpowiedni sposób działania w celu odzyskania długu wobec powołującego posiadacza obligacji tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Zalety

Z perspektywy dyrektora, rozwiązanie to nie oferuje prawie żadnych korzyści. Traci on kontrole nad firmą, a działalność zasadniczo przekazuje się syndykowi wyznaczonemu przez Wierzyciela. Jednak przy pomocy specjalisty ds. niewypłacalności, procedura ta może zminimalizować ryzyko oskarżenia o prowadzenie nielegalnych transakcji.
Z punktu widzenia Wierzyciela, jest to z kolei jest bardzo korzystne. Pozwala mu przejąć kontrolę nad zabezpieczonymi aktywami i ułatwia proces odzyskiwania należnych wierzytelności.

Wady

Procedura może rozpocząć się szybko i bez ostrzeżenia. Firmę przekazuje się zarządcy wyznaczonemu przez Wierzyciela. W większości przypadków wszystkie aktywa likwiduje się szybko i często sprzedaje się je z dyskontem do wartości księgowej po to, aby przyspieszyć proces odzyskiwania długów.

Sposoby unikania odpowiedzialności jako dyrektor upadającego przedsiębiorstwa

Najlepszym sposobem, aby uchronić firmę przed upadłością, jest zabezpieczenie finansowania, które pozwoli Ci na spłatę, lub zawarcie porozumienia z wierzycielem, w sprawie realnego planu spłaty, przed naruszeniem warunków skryptu dłużnego.

Dobrowolne porozumienie spółki. Pierwszą rozważaną opcją powinno być dobrowolne porozumienie spółki. Specjalista ds. niewypłacalności opracowuje i przedkłada propozycję, która będzie negocjować nowe warunki spłaty ze wszystkimi wierzycielami. Idealnie byłoby, gdybyś naruszył warunki negocjacji spłat i kontynuował przed naruszeniem warunków jakichkolwiek innych umów wierzycieli. Jednak niektórzy wierzyciele są skłonni zgodzić się na przyjęcie dobrowolnego porozumienia z przedsiębiorstwem nawet po naruszeniu warunków. Jest to łatwiejsze i tańsze niż podjęcie innych działań.

Faktoring i finansowanie aktywów. Inną opcją jest poprawa przepływów pieniężnych dzięki faktoringowi i finansowaniu aktywów. Przy czym odpowiednio powołany do tego specjalista ds. niewypłacalności może pomóc w zbadaniu ksiąg. Ustala się, czy dłużnik ma jakiekolwiek istniejące lub potencjalne aktywa, które można wykorzystać jako zabezpieczenie w celu uzyskania finansowania.