Jakie prawa mają wierzyciele i jak radzić sobie z presją wierzycieli?

Jeśli Twoja firma ma coraz większe długi, a wierzyciele nieustannie ponaglają Cię z płatnościami, na które nie możesz sobie pozwolić, nie masz czasu do stracenia. Jako dyrektor firmy, która zmaga się z presją wierzycieli, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie jesteś sam i że masz do wyboru wiele opcji.

Tysiące firm w Polsce, co roku, musi borykać się z trudnościami finansowymi i niewypłacalnością przedsiębiorstw, ale często okazuje się, że każdy scenariusz, z którym się spotykamy, jest inny; niektóre firmy wymagają drobnej restrukturyzacji i podstawowych porad w zakresie zadłużenia, aby pomóc im znów prosperować, podczas gdy inne wymagają interwencji ostatniego rowu, aby oszczędzić na likwidacji lub ograniczeniu szkód, jeśli proces ten stał się nieunikniony.

Presja wierzyciela może czasem wytrącić z równowagi, na przykład poprzez utratę kluczowego kontraktu lub klienta, powodując wrażenie, że tracisz grunt pod nogami i nie jesteś już w stanie sprostać finansowym wymaganiom, jakie generuje przedsiębiorstwo i współpraca z partnerami.

Urząd Skarbowy jest najczęstszym wierzycielem biznesowym i dla wielu dyrektorów firm może to być zniechęcająca perspektywa radzenia sobie z nim. Urząd Skarbowy jest w stanie wydać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, wejść do lokalu i przejąć własność firmy, która zostanie sprzedana na aukcji publicznej, aby zrekompensować to, co firma jest mu winna. W najpoważniejszych sprawach – a tam, gdzie nie ma żadnych aktywów – potocznie zwana “Skarbówka” może również złożyć wniosek o likwidację niewypłacalnej firmy, która jest najgorszym koszmarem każdego dyrektora.

Pamiętaj, że istnieją jednak opcje, które umożliwiają radzenie sobie Powinieneś zorganizować sobie czas na negocjacje z wierzycielami, niezależnie od tego, czy są to wierzyciele handlowi czy instytucje publiczne. W zależności od okoliczności firmy możemy być w stanie przywrócić lukratywną działalność firmy.

Odpowiedzialność dyrektora spółki w obliczu niewypłacalności i spłaty zaległych należności

Jako dyrektor lub właściciel borykającej się z problemami firmy radzenie sobie z wymagającymi wierzycielami, którzy wykorzystują niekiedy niezbyt kulturalne rozmowy telefoniczne i e-maile, może być stresujące. Niestety wielu dłużników jest tak zaniepokojonych możliwością uznania ich za niewypłacalnych w sądzie, że są zbyt nieśmiali, aby odeprzeć presję wierzycieli. Chociaż w twoim najlepszym interesie byłoby komunikowanie się i negocjowanie z instytucjami i / lub prywatnymi pożyczkodawcami, wobec których jesteś zadłużony, nie jesteś prawnie zobowiązany do znoszenia nadmiernego nękania lub niestosownej presji. Pełniejsze zrozumienie praw wierzycieli pomoże ci uchronić się przed pożyczkodawcami, którzy stosują taktykę odstraszania, aby wymusić współpracę.

Jakie prawa ma wierzyciel przy ściąganiu długu?

Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie odzyskać długu od Ciebie, bezpośrednio żądając spłaty, może zdecydować się na przekazanie tego zadania firmie windykacyjnej lub sprzedać dług osobom trzecim. Jeżeli pożyczka jest zabezpieczona prawnie na aktywach lub nieruchomościach jako zabezpieczenie, wierzyciel może być w stanie egzekwować zabezpieczenie poprzez przejęcie aktywów / nieruchomości. Mają oni także prawo do doręczenia Ci pisemnego zawiadomienia z żądaniem spłaty pożyczki i należnych odsetek, jeżeli takowa sytuacja stała się wymagalna.

Jak rozpoznać, czy wierzyciel przekracza swoje granice?

Nie musisz żyć w strachu przed odebraniem telefonu lub sprawdzeniem poczty, ponieważ nie chcesz stawić czoła presji powtarzających się żądań spłaty. Jeżeli wierzyciel przekroczy określony próg, może być winny nękania, a ty możesz być w stanie wystąpić o odszkodowanie w sądzie. Zgodnie z prawem polskim wierzyciel może zostać oskarżony o molestowanie lub niewłaściwe zachowanie w związku z:

  • Nadmiernym kontaktem, który może zostać uznany za nękanie (kilka razy dziennie) lub w nieodpowiednich porach (wczesnym rankiem lub późną nocą),
  • Korzystanie z wielu podmiotów windykacyjnych w celu żądania spłaty tego samego długu,
  • Naciskając na Ciebie, aby dokonywać większych spłat niż jest to wymagane,
  • Podejmowanie agresywnych prób kontaktu w miejscach osobistych, takich jak miejsce pracy lub za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Twitter lub Facebook,
  • Mówiąc, że grozi ci kara więzienia, jeśli nie spłacisz długów; brak spłaty w większości przypadków nie jest przestępstwem.

Jeśli wierzyciele stosują którąkolwiek z powyższych metod, aby wywierać na ciebie presję, możesz być w stanie zmniejszyć lub wyeliminować dług, który jesteś im winien, wnosząc kwotę, która może zostać potrącona z sumy należnej za nękanie i przyznaną rekompensata, która może zostać potrącona z należnej kwoty.

Kiedy wierzyciel może wnieść sprawę do sądu?

W zależności od sytuacji wierzyciel może być w stanie doprowadzić cię do sądu w celu poddania się przymusowej formalnej procedurze niewypłacalności, co zwykle prowadzi do bankructwa. Jeśli otrzymałeś ustawowe żądanie wymagające spłaty należnego długu i nie wywiążesz się z niego w określonym na podstawie ustawy, czasie, zostaniesz uznany za niewypłacalnego, co zostanie przekazane do postępowania sądowego. Podobnie, jeśli nie byłeś w stanie spłacić kredytu hipotecznego, a odsetki były zaległe przez czas od ponad dwóch miesięcy, wierzyciel może mieć prawo do wniesienia sprawy do sądu w sprawie posiadania obciążonej nieruchomości.

Jakie prawa przysługują wierzycielowi w trakcie postępowania upadłościowego i postępowania windykacyjnego?

Chociaż celem każdej procedury upadłościowej jest generalnie maksymalizacja interesów wierzycieli, należy zauważyć, że istnieją pewne ograniczenia. Niektóre postępowania wyeliminują wymóg dłużnika dotyczący spłaty niektórych długów. Wierzyciel może zgodnie z prawem zakwestionować wierzytelność dłużnika i ma prawo do bycia wysłuchanym w każdym zgłoszeniu upadłości. Wierzyciele nie muszą być obecni na pierwszej rozprawie upadłościowej, aby zakwestionować roszczenie upadłościowe dłużnika.

Co możesz zrobić, aby złagodzić presję wierzycieli?

Być może najlepszym sposobem na złagodzenie presji wierzycieli jest wynegocjowanie korzystnej dla obu stron umowy o spłacie, która zapewni dodatkowy potrzebny czas i łagodność w trakcie toku postępowania, a jednocześnie zapewni wierzycielowi pewność, że dług zostanie spłacony. Jeśli nie jesteś w stanie przekonać wierzyciela do niezależnego zawarcia umowy, możesz odnieść większy sukces, korzystając z pomocy licencjonowanego specjalisty ds. niewypłacalności i zawierając dobrowolne porozumienie indywidualne lub firmowe. W procedurze układowej współpracujesz z ekspertem ds. niewypłacalności, aby sformułować realny plan spłaty, który zostanie przedstawiony wierzycielom w drodze profesjonalnie sporządzonej oferty. Inne sposoby zmniejszenia presji wierzycieli obejmują poszukiwanie pożyczek konsolidacyjnych lub innych rozwiązań finansowych w celu spłaty zadłużenia.

Jaka jest rola syndyka w środowisku korporacyjnym?

Czas podjąć działania w sprawie zarządu komisarycznego, zanim wierzyciele zaczną działać jako pierwsi! Kiedy firma pożycza środki od pożyczkodawcy, wiele razy w umowie pożyczki zawarte są postanowienia, które dają wierzycielowi bezpieczeństwo aktywów spółki w celu zagwarantowania spłaty. Istnieją dwa główne typy podmiotów, działających w przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań określonych umową:

  • Podmioty działające w obszarze ustawy o prawie własności – wyznaczony przez wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika ze spłaty kredytu hipotecznego zabezpieczonego prawem do nieruchomości. Podmiot taki przejmuje własność nieruchomości dłużnika i ma prawo do maksymalizacji jej wartości, zorganizowania sprzedaży / przejęcia lub pobrania czynszów w celu odzyskania długów dla pożyczkodawcy.
  • Podmiot, działający w sferze administracyjnej – wyznaczony przez posiadacza / pożyczkodawcę po niewykonaniu przez spółkę zobowiązania, które jest zabezpieczone zmienną lub stałą opłatą na aktywach spółki. Wszelkie opłaty od aktywów spółki zawartych w sporządzonej umowie, muszą być odpowiednio zarejestrowane, a wszelkie opłaty od budynków / gruntów muszą być zarejestrowane w rejestrze gruntów. “Odbiorca administracyjny” ma prawo kontrolować operacje biznesowe i wykorzystywać majątek spółki w celu ułatwienia windykacji długów wobec pożyczkodawcy.

Oba rodzaje syndykatu mogą wystąpić w środowisku korporacyjnym. Jeśli firma ma stałą hipotekę zabezpieczoną obciążeniem w swoim biurze / budynku, może zostać przeniesiona do zarządu komisarycznego, jeżeli warunki hipoteki zostaną naruszone. Jeśli firma pożyczyła środki od pożyczkodawcy za pośrednictwem pisemnej umowy i narusza jej warunki, może podlegać kontroli operacji administracyjnych pod nadzorem syndyka.

W jaki sposób pożyczkodawca wyznacza podmiot, który zajmie się odzyskaniem jego wierzytelności?

Chociaż w rzadkich przypadkach odbiorcy mogą zostać wyznaczeni przez organ zarządzający lub sąd, większość spotkań odbywa się w drodze postępowania prywatnego. Aby wyznaczyć tego typu podmiot, pożyczkodawca musi po prostu sporządzić list z terminem spotkania ze stroną, którą chce wyznaczyć jako odbiorcę. To wezwanie na spotkanie będzie zawierało informacje takie jak warunki pierwotnej umowy pożyczki, opis warunków, które zostały naruszone oraz szczegółowe informacje na temat delegowanych obowiązków / uprawnień odbiorcy.

Obowiązki odbiorcy w zakresie korporacyjnego zarządu komisarycznego

Podstawowym celem podmiotu “ściągającego” wierzytelność we wszystkich sytuacjach, jest maksymalizacja zainteresowań dla podmiotu będącego Wierzycielem Odbiorca administracyjny przejmuje wyłączne zarządzanie działalnością niewypłacalnego przedsiębiorstwa i może zdecydować się na kontynuowanie obrotu w zwykły sposób, likwidację aktywów spółki (tj. – sprzedaż wszystkich zapasów), sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości, rezygnację z bieżących umów lub wykonywanie szerokiej gamy innych funkcji administracyjnych. W większości przypadków syndyk po prostu zlikwiduje aktywa spółki, aby spłacić wierzyciela tak szybko, jak to możliwe.

Jakie są zalety i wady zarządu komisarycznego?

W przypadku naruszenia przez spółkę warunków umowy, dotyczącej m.in. spłaty zadłużenia, procedura zwrotu należności może podlegać formalnej procedurze upadłości zwanej zarządem komisarycznym. W trakcie tego procesu, Wierzyciel wyznacza syndyka, który przejmie całkowitą własność i kontrolę nad aktywami spółki. Zadaniem syndyka jest ocena finansów i działalności spółki, a następnie określenie najbardziej odpowiedniego sposobu działania w celu odzyskania długu wobec powołującego posiadacza obligacji tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Zalety

Z perspektywy dyrektora, nie oferuje to prawie żadnych korzyści, ponieważ kontrola nad firmą zostaje utracona, a działalność zasadniczo przekazana jest syndykowi wyznaczonemu przez Wierzyciela. Jednak przy pomocy specjalisty ds. Niewypłacalności, procedura ta może zminimalizować ryzyko oskarżenia o prowadzenie nielegalnych transakcji.
Z punktu widzenia Wierzyciela, jest to z kolei jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala mu przejąć kontrolę nad zabezpieczonymi aktywami i ułatwia proces odzyskiwania należnych wierzytelności.

Wady

Procedura może rozpocząć się szybko i bez ostrzeżenia. Firma zostaje przekazana zarządcy wyznaczonemu przez Wierzyciela. W większości przypadków wszystkie aktywa zostają jak najszybciej zlikwidowane i często są sprzedawane z dyskontem do wartości księgowej po to, aby przyspieszyć proces odzyskiwania długów

Sposoby unikania odpowiedzialności jako dyrektor upadającego przedsiębiorstwa

Najlepszym sposobem, aby uchronić firmę przed upadłością, jest zabezpieczenie finansowania, które pozwoli Ci na spłatę, lub zawarcie porozumienia z wierzycielem, w sprawie realnego planu spłaty, przed naruszeniem warunków skryptu dłużnego.

Dobrowolne porozumienie spółki – pierwszą rozważaną opcją powinno być dobrowolne porozumienie spółki, podczas którego specjalista ds. niewypłacalności opracowuje i przedkłada propozycję, która będzie negocjować nowe warunki spłaty ze wszystkimi wierzycielami. Idealnie byłoby, gdybyś naruszył warunki negocjacji spłat i kontynuował przed naruszeniem warunków jakichkolwiek innych umów wierzycieli. Jednak niektórzy wierzyciele są skłonni zgodzić się na przyjęcie dobrowolnego porozumienia z przedsiębiorstwem nawet po naruszeniu warunków po prostu dlatego, że jest to łatwiejsze i tańsze niż podjęcie innych działań.

Faktoring i finansowanie aktywów – inną opcją jest poprawa przepływów pieniężnych dzięki faktoringowi i finansowaniu aktywów, przy czym odpowiednio powołany do tego specjalista ds. niewypłacalności może pomóc w zbadaniu ksiąg i ustaleniu, czy masz jakiekolwiek istniejące lub potencjalne aktywa, które mogłyby zostać wykorzystane jako zabezpieczenie w celu uzyskania finansowania.

No Comments

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.