Akty Prawne

Kodeks cywilny
Pobierz plik:
Kodeks karny
Pobierz plik:
Kodeks postępowania cywilnego
Pobierz plik:
Kodeks spółek handlowych
Pobierz plik:

 

Informacje

Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej
Pobierz plik:
Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów
Pobierz plik:
Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika
Pobierz plik:
Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów
Pobierz plik:
Informacja o spadkobiercach wspólnika
Pobierz plik:
Informacja o spłacie spadkobierców
Pobierz plik:

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu
Pobierz plik:
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki
Pobierz plik:
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki w organizacji
Pobierz plik:
Ogłoszenie o zwrocie dopłat
Pobierz plik:

 

Oświadczenia

Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
Pobierz plik:
Oświadczenie Zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela
Pobierz plik:

 

Uchwały

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu
Pobierz plik:
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ukonstytuowania się powołanej Rady Nadzorczej
Pobierz plik:
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia wierzyciela
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie projektu zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat
Pobierz plik:
Uchwała Zarządu w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 KSH
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dalszego istnienia spółki
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania i ukonstytuowania Zarządu
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie rozwiązania spółki
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie spłaty spadkobierców
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie uchylenia tajności głosowania
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyznaczenia likwidatora
Pobierz plik:
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego
Pobierz plik:

 

Umowy

Umowa o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
Pobierz plik:
Umowa zastawu rejestrowego na udziałach
Pobierz plik:
Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia
Pobierz plik:

 

Wezwania

Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru z wadliwym aportem
Pobierz plik:
Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika
Pobierz plik:
Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
Pobierz plik:
Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
Pobierz plik:
Wezwanie do żądającego badania do poniesienia kosztu badania rachunkowości i działalności spółki
Pobierz plik:
Wezwanie spadkobierców wspólnika do wskazania wspólnego przedstawiciela
Pobierz plik:
Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia
Pobierz plik:
Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu
Pobierz plik:
Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu
Pobierz plik:
Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty
Pobierz plik:
Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty
Pobierz plik:
Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
Pobierz plik:

 

Wnioski

Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Pobierz plik:
Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego
Pobierz plik:
Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego likwidatora
Pobierz plik:
Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
Pobierz plik:
Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
Pobierz plik:
Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
Pobierz plik:
Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
Pobierz plik:
Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 KSH
Pobierz plik:
Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji
Pobierz plik:
Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
Pobierz plik:

 

Wskazania

Wskazanie i wybór przez wspólnika Prezesa Zarządu
Pobierz plik:
Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa
Pobierz plik:
Wskazanie przez wspólnika członków Rady Nadzorczej
Pobierz plik:
Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów
Pobierz plik:

 

Zawiadomienia

Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego
Pobierz plik:
Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień
Pobierz plik:
Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
Pobierz plik:
Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników na podstawie orzeczenia sądowego
Pobierz plik:
Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę
Pobierz plik:
Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika
Pobierz plik:
Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach
Pobierz plik:
Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach
Pobierz plik:
Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o dopłatach
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o nierozwiązaniu spółki
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o przedstawieniu planu połączenia
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia
Pobierz plik:
Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat
Pobierz plik:
Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia
Pobierz plik:

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
Pobierz plik:
Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały Zgromadzenia Wspólników
Pobierz plik:

 

Zgody

Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko Prezesa Zarządu
Pobierz plik:
Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie
Pobierz plik:
Zgoda wspólnika na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedziba spółki
Pobierz plik:
Zgoda wspólnika na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
Pobierz plik:
Zgoda wspólnika na zawiadamianie o Zgromadzeniach Wspólników pocztą elektroniczną
Pobierz plik:

 

Żądania

Żądanie poddania badaniu planu połączenia
Pobierz plik:
Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów
Pobierz plik:
Żądanie uczestniczenia byłego członka organu spółki w Zgromadzeniu Wspólników
Pobierz plik:
Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem
Pobierz plik:
Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem
Pobierz plik:
Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności
Pobierz plik:
Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów
Pobierz plik:
Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników
Pobierz plik:
Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek
Pobierz plik:
Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz plik:
Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika
Pobierz plik:
Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników
Pobierz plik:
Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu
Pobierz plik:
Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki
Pobierz plik: