Czym są aktywa i ich wpływ na bilans? a co za tym idzie na 233/299/586 K.s.h

Czym są aktywa i ich wpływ na bilans? a co za tym idzie na 233/299/586 K.s.h

Pojęcie aktywów z pewnością nie jest obce pracownikom księgowości czy studentom ekonomii. Aktywa to nic innego, jak zasoby majątkowe posiadane przez jednostkę, które spowodują wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa są ujmowane w bilansie.


Podział aktywów

Aktywa są podzielone według tak zwanej płynności, czyli szybkości ich zmiany na gotówkę. Aktywa dzieli się na obrotowe i trwałe. Jako pierwsze w bilansie zostają ujęte trudno zbywalne środki, jak aktywa trwałe. Natomiast kolejne aktywa obrotowe, które są dużo szybciej zbywalne, zostają ujęte jako następne. Aktywa trwałe można podzielić na między innymi:

 • Wartości niematerialne i prawne
 • Rzeczowy Majątek trwały
 • Należności długoterminowe
 • Inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia między okresowe

Natomiast szybciej zmywalne aktywa obrotowe, dzielą się między innymi na:

 • Zapasy
 • Należności krótkoterminowe
 • Inwestycje krótkoterminowe
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Oczywiście może okazać się, że jakaś pozycja nie wystąpi w bilansie w ciągu całego roku obrotowego, wtedy istnieje możliwość pominięcia jej w bilansie. To nie jedyny podział aktywów. Istnieje podział ze względu na rodzaj aktywów. Oto on:

 • Aktywa rzeczowe

To wszystkie zasoby majątkowe, które mają postać fizyczną. Należą do nich na przykład materiały, towary czy środki trwałe.

 • Aktywa finansowe

Czyli instrumenty finansowe czy kapitałowe. Zaliczane są do nich środki finansowe na rachunku bankowym.

 • Aktywa niematerialne

Zasoby majątkowe, które nie występują w postaci materialnej, ani finansowej. Przykładem tego typu rozwiązania są na przykład wartości materialne i prawne.

Kryteria powstawania aktywów

Oczywiście, aby dana rzecz stała się aktywem i była ujmowana w bilansie, musi spełnić określone warunki. Według ustawy o rachunkowości aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości”. Z tej definicji można wyciągnąć wniosek, że aktywa muszą spełnić trzy podstawowe kryteria:

 • Jednostka może sprawować nad nimi kontrole
 • Istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia ich wartości
 • Jednostka osiągnie dzięki nim korzyści majątkowe w przyszłości

Jak widzimy, aby nazwać coś aktywem, musi spełnić wszystkie powyższe kryteria, które wynikają z definicji zawartej w ustawie o rachunkowości.

Aktywa w bilansie

Zgodnie z przepisami, które obowiązują na terenie naszego kraju, aktywa w bilansie ujmuje się w wartości netto. Wartość netto aktywów to nic innego, jak wartość pomniejszona o odpisy i korekty. Do tego typu pomniejszeń należą między innymi dotychczas dokonane odpisy lub umorzenia aktywów, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz odpisy aktualizujące należności.

Bilans sporządzany jest na koniec roku obrotowego i znajdują się w nim aktywa oraz pasywa. Jedną z ważniejszych zasad przy sporządzaniu bilansu jest zasada równowagi. Polega ona między innymi na tym, że suma aktywów i pasywów musi być sobie równa. Oczywiście pamiętajmy również o tym, że sporządzając bilans, należy najpierw ująć w nim aktywa trwałe, a następnie aktywa obrotowe.

Jak widać, aktywa to jeden z obowiązkowych elementów, które zostały ujęte w bilansie. Bilans sporządzany jest zawsze na koniec roku obrotowego. Aktywa mogą dostarczyć nam informacji o zdolnościach produkcyjnych jednostki, jakości gospodarowania zapasami oraz produktywności aktywów.

FabrykaKreatywna.com – optymalizacja spółek

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie w/w na Twoją odpowiedzialność z art. 233/299/586 K.s.h ? Zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , , , , ,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Publikując komentarz przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres mail . Podanie tych danych jest dobrowolne – Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis oraz data opublikowania komentarza . Administratorem Twoich danych osobowych stanie się:

WELCOME2INVEST.COM LTD

z siedzibą w :

220C BLYTHE ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W14 0HH
Company No. 09057406
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@fabrykakreatywna.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.