Czym są aktywa i ich wpływ na bilans? A co za tym idzie na 233/299/586 K.S.H

Pojęcie aktywów z pewnością nie jest obce pracownikom księgowości czy studentom ekonomii. Aktywa to nic innego, jak zasoby majątkowe posiadane przez jednostkę, które spowodują wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa ujmuje się w bilansie.

Podział aktywów

Aktywa dzieli się według tak zwanej płynności, czyli szybkości ich zmiany na gotówkę. Aktywa dzieli się na obrotowe i trwałe. Jako pierwsze w bilansie ujmuje się trudno zbywalne środki, jak aktywa trwałe. Natomiast kolejne aktywa obrotowe, które są dużo szybciej zbywalne, zostają ujęte jako następne. Aktywa trwałe można podzielić na między innymi:

 • Wartości niematerialne i prawne
 • Rzeczowy Majątek trwały
 • Należności długoterminowe
 • Inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia między okresowe

Natomiast szybciej zmywalne aktywa obrotowe, dzielą się między innymi na:

 • Zapasy
 • Należności krótkoterminowe
 • Inwestycje krótkoterminowe
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Oczywiście może okazać się, że jakaś pozycja nie wystąpi w bilansie w ciągu całego roku obrotowego, wtedy istnieje możliwość pominięcia jej w bilansie. To nie jedyny podział aktywów. Istnieje podział ze względu na rodzaj aktywów. Oto on:

 • Aktywa rzeczowe

To wszystkie zasoby majątkowe, które mają postać fizyczną. Należą do nich na przykład materiały, towary czy środki trwałe.

 • Aktywa finansowe

Czyli instrumenty finansowe czy kapitałowe. Zaliczane są do nich środki finansowe na rachunku bankowym.

 • Aktywa niematerialne

Zasoby majątkowe, które nie występują w postaci materialnej, ani finansowej. Przykładem tego typu rozwiązania są wartości niematerialne i prawne.

Kryteria powstawania aktywów

Oczywiście, aby dana rzecz stała się aktywem i była ujmowana w bilansie, musi spełnić określone warunki. Według ustawy o rachunkowości aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości”. Z tej definicji można wyciągnąć wniosek, że aktywa muszą spełnić trzy podstawowe kryteria:

 • Jednostka może sprawować nad nimi kontrole
 • Istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia ich wartości
 • Jednostka osiągnie dzięki nim korzyści majątkowe w przyszłości

Jak widzimy, aby nazwać coś aktywem, musi spełnić wszystkie powyższe kryteria, które wynikają z definicji zawartej w ustawie o rachunkowości.

Aktywa w bilansie

Zgodnie z przepisami, które obowiązują na terenie naszego kraju, aktywa w bilansie ujmuje się w wartości netto. Wartość netto aktywów to nic innego, jak wartość pomniejszona o odpisy i korekty. Do tego typu pomniejszeń należą między innymi dotychczas dokonane odpisy lub umorzenia aktywów, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz odpisy aktualizujące należności.

Bilans sporządza się na koniec roku obrotowego i znajdują się w nim aktywa oraz pasywa. Jedną z ważniejszych zasad przy sporządzaniu bilansu jest zasada równowagi. Polega ona między innymi na tym, że suma aktywów i pasywów musi być sobie równa. Oczywiście pamiętajmy również o tym, że sporządzając bilans, należy najpierw ująć w nim aktywa trwałe, a następnie aktywa obrotowe.

Jak widać, aktywa to jeden z obowiązkowych elementów, które ujmuje się w bilansie. Bilans sporządzany jest zawsze na koniec roku obrotowego. Aktywa mogą dostarczyć nam informacji o zdolnościach produkcyjnych jednostki, jakości gospodarowania zapasami oraz produktywności aktywów.

FabrykaKreatywna.com – optymalizacja spółek

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie w/w na Twoją odpowiedzialność z art. 233/299/586 K.S.H ? Zapraszamy do kontaktu.