Art. 299 k.s.h. to temat rzeka – mam nadzieję że jest to ostatni wpis który pozwoli wszystkim zrozumieć problematykę .

Art. 299 k.s.h. to temat rzeka – mam nadzieję że jest to ostatni wpis który pozwoli wszystkim zrozumieć problematykę .

Niewątpliwie jednym z najbardziej newralgicznych zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest kwestia odpowiedzialności osób wchodzących w skład tego organu na podstawie art. 299 k.s.h. Na marginesie warto dodać, że powyższy przepis był już wielokrotnie przedmiotem rozważań prowadzonych na tym blogu.

Wątpliwości pojawią się zwłaszcza wówczas, kiedy skład zarządu spółki na przestrzeni czasu ulegał zmianie (czyli gdy członkami zarządu były różne osoby). Pojawia się wówczas pytanie, czy wszyscy członkowie zarządu spółki (czyli zarówno obecni jak i byli) ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, czy też wyłącznie niektórzy z nich. Zagadnienie to postaram się wyjaśnić poniżej.

W pierwszej kolejności przypomnieć wypada, że zasadniczymi przesłankami odpowiedzialności członka zarządu z art. 299 k.s.h. są:

a) istnienie wobec spółki zobowiązania w momencie, kiedy dana osoba wchodziła w skład zarządu oraz

b) bezskuteczność egzekucji przedmiotowego zobowiązania w stosunku do spółki z o.o.

Powyższe stwierdzenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m. in. wyrok SN z dnia 25 września 2003 r., V CK 198/02), zgodnie z którym „gdy skład zarządu spółki zmieniał się, odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 298 kh (art. 299 ksh) ponoszą osoby będące członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna”. Dodatkowo warto także przywołać wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2006 r. (sygn. akt V CSK 39/06), w którym stwierdzono, że „do przyjęcia odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wystarczy istnienie zobowiązania w czasie sprawowania funkcji członka zarządu, nie jest natomiast konieczne, aby zobowiązanie w tym czasie było wymagalne”.  

Jednocześnie należy w tym miejscu przywołać poglądy wyrażane przez przedstawicieli doktryny prawa (z którymi należy się w pełni zgodzić) wskazujące na możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu w z art. 299 k.s.h., a mianowicie: „członkowie zarządu mogą natomiast zwolnić się z odpowiedzialności wykazując, że w czasie pełnienia przez nich funkcji nie było podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego, a tym samym wykazując, iż nie istnieje związek przyczynowy między sposobem sprawowania zarządu a szkodą doznaną przez wierzyciela spółki” (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX/el. 2015).

 

 

Tagi:

Publikując komentarz przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres mail . Podanie tych danych jest dobrowolne – Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis oraz data opublikowania komentarza . Administratorem Twoich danych osobowych stanie się:

WELCOME2INVEST.COM LTD

z siedzibą w :

220C BLYTHE ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W14 0HH
Company No. 09057406
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@fabrykakreatywna.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.