299 KSH i przesłanki niewypłacalności dłużnika

Dziś mam dla Ciebie drogi czytelniku/internauto/poszukiwaczu wiedzy tajemnej o 299 KSH jak i Skupie Zadłużonych Spółek – taką zagwozdkę.

Prawo upadłościowe określa dwie niezależne od siebie przesłanki, świadczące o niewypłacalności dłużnika. Znajdziesz je w art. 11 p.u.

Przesłanka pierwsza: płynnościowa.

Występuje, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Uchwycenie chwili, kiedy następuje utrata tej zdolności, w praktyce może sprawiać trudności. Stąd też w art. 11 ust. 1a p.u. wprowadzono domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Tak więc z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności menedżera z tytułu niedopełnienia omawianego tu obowiązku najbezpieczniej  jest złożyć wniosek upadłościowy najpóźniej 30. dnia, od kiedy upłynął trzeci miesiąc liczony z kolei od dnia, w którym powinna być uregulowana najstarsza z niezapłaconych należności firmy.

Przesłanka druga: bilansowa.

Związana jest z nadmiernym zadłużeniem, czyli tzw. przewyżką zobowiązań spółki nad jej majątkiem, utrzymującą się przez okres przekraczający 24 miesiące. Zwyczajowo określa się ją jako przesłankę bilansową. W przeciwieństwie do przesłanki płynnościowej, dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców nieprowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby fizyczne. Obejmuje więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe czy też komandytowo-akcyjne. Nie dotyczy jednak spółek jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna. Domniemywa się, że przesłanka bilansowa aktualizuje się wówczas, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku. Jeżeli zgodnie z bilansem zobowiązania te, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów. Stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.