Spółka jawna

Spółka jawna

Spółka jawna zostaje wcielona w życie w momencie wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinna zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
  • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.